Ännu ett rekordår för Borealis, med ett nettoresultat på 1,1 miljarder euro för 2016 och fortsatt hållbar tillväxt

24.02.2017 / Press releaser / Financial
  • Borealis presenterar ett rekordnettoresultat på 1 107 miljoner euro för 2016, jämfört med 988 miljoner euro 2015
  • Högre bidrag från Polylolefins med goda marknadsförutsättningar. Bidraget från Base Chemicals var lägre på grund av svag efterfrågan och låga priser inom gödningsmedel
  • Solitt bidrag från Borouge
Nyckeltal K4
2016
K4
2015
Helår
2016
Helår
2015
Försäljning, netto MEUR 1 803 1 803 7 218 7 700
Total försäljning* MEUR 2 269 2 146 8 768 9 026
Nettoresultat MEUR 239 242 1.107 988
Minskning/(ökning) av 
räntebärande skuld netto
MEUR 157 223 445 702
Skuldsättningsgrad %     10% 19%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2016 på 239 miljoner euro, jämfört med 242 miljoner euro för samma kvartal 2015. För helåret 2016 noterade företaget ett nettoresultat på 1 107 miljoner euro, jämfört med 988 miljoner euro 2015. Bakom resultatförbättringen för 2016 låg över lag bättre marginaler inom polyolefinverksamheten och ett stärkt bidrag från Borouge efter det framgångsrika genomförandet av Borouge 3-projektet. Bidraget från Base Chemicals var lägre än för 2015, till följd av svag efterfrågan och låga priser inom gödningsmedelsverksamheten.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 157 miljoner euro, huvudsakligen tack vare det solida resultatet för verksamheten. För helåret 2016 minskade nettoskulden med 445 miljoner euro. Som ett resultat förblir Borealis finansiella ställning stark, med en skuldsättningsgrad på 10% vid årsslutet 2016.

Säkerhet

Borealis rapporterar för 2016 ett säkerhetsresultat mätt i antal TRI (Total Recordable Injuries) på 0,9 per miljoner arbetstimmar, jämfört med en TRI-frekvens på 1,4 för 2015. En TRI-frekvens på under 2 är världsledande i branschen. Men Borealis håller fortsatt fast vid sina ambitiösa mål och fortsätter att arbeta hårdare mot slutmålet noll skador. Under 2016 startades ett antal ytterligare initiativ för att driva säkerhetsresultatet i riktning mot detta mål.

Borouge

Borouge, samriskföretaget mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) i Abu Dhabi, UAE, slutförde framgångsrikt sitt megaprojekt Borouge 3. Efter att ha startat sin nya XLPE-anläggning för tvärbunden polyeten har Borouge börjat tillverka tvärbundna polyetenprodukter, baserade på Borealis egenutvecklade Borlink-teknologi, vid den utbyggda anläggningen Borouge 3 i Ruwais, UAE.

Bland kommande steg for Borouge finns optimering av Borouge 1, 2 och 3 och att skapa ytterligare en polypropenanläggning (PP), PP5. Förutsatt ett godkännande av projektet under 2017, skulle PP5 kunna vara i drift omkring 2020. Dessutom kommer Borouge att fokusera på att få råoljan att räcka till ännu mer. För Borouge betyder det krackning av nafta och kanske en mix av andra råvaror och att omvandla dem till nedströmsprodukter. Krackning skulle kunna göras i en anläggning kallad Borouge 4. Om aktieägarna godkänner Borouge 4-projektet skulle det utgöra på långa vägar det mest ambitiösa och utmanande petrokemiprojekt Borealis eller ADNOC någonsin företagit sig.

2016: lägga grunden för hållbar tillväxt

I september offentliggjorde Borealis genomförbarhetsstudien för en ny anläggning för propandehydrogenering (PDH) i världsklass. Anläggningen skulle ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. Slutligt beslut om investeringen förväntas fattas under tredje kvartalet 2018 och anläggningen är planerad att tas i drift under andra halvåret 2021. Den nya PDH-anläggningen skulle få en beräknad produktionskapacitet på 740 kiloton per år, vilket skulle göra den till en av världens största och mest effektiva anläggningar.

I egenskap av branschledare är Borealis fast beslutet att lyfta fram och förverkliga de möjligheter en cirkulär ekonomi erbjuder. Genom att förvärva hela det tyska plaståtervinningsföretaget mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH lyfter Borealis sitt engagemang för den cirkulära ekonomin till en ny nivå. mtm plastics GmbH, i Niedergebra i Tyskland, anses vara tekniskt ledande inom återvinning av blandat plastavfall efter konsumentledet och en av Europas största tillverkare av polyolefinprodukter, som återvunnits efter konsumentledet. Återvinning av plast öppnar en affärsmöjlighet inom den cirkulära ekonomin på en växande marknad, inom ramen för en vidare hållbarhetsagenda.

Framtidsutsikter

– 2016 var ett mycket bra år för Borealis och något alla våra medarbetare ska vara stolta över. Samtidigt som vi inte räknar med att upprepa 2016 års resultat 2017, räknar vi ändå med att 2017 ska bli ett mycket solitt år, där Borealis ligger kvar i toppskiktet av lönsamma företag, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive.

– Vi räknar med att betydande kapacitet kommer att tas i bruk i Nordamerika under 2017. Nordamerika kommer under kommande år att bli en betydande nettoexportör och det vore naivt att tro att det inte påverkar oss. Sådan är helt enkelt vår branschs cykliska verksamhet till sin natur. Vår utmaning hos Borealis är att investera intelligent på ett anticykliskt sätt, som vi gjorde i Borouge 3. På grund av den intensiva tidsplanen för turnaround, som berör fem anläggningar, kommer dessutom 2017 att utgöra än mer av en utmaning.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
tel.: +43 (0) 1 22 400 726 (Wien, Österrike)
e-post: patrick.laureys@borealisgroup.com

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike har Borealis cirka 6 600 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder. 2016 var omsättningen 7,2 miljarder euro och nettovinsten 1,107 miljoner euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, ett internationellt, integrerat olje- och gasföretag med säte i Österrike. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina egenutvecklade Borstar®- och Borlink™-teknologier och mer än 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga branscher med ett brett spektrum av tillämpningar inom områdena energi, fordon, rör, konsumentprodukter, hälsovård och avancerade förpackningar.

Utbyggnaden av Borouge 3-anläggningen gjorde Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Nu har anläggningen uppnått full kapacitet. Den tillför en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton polyolefiner och ger Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton. Borealis och Borouge har en sammanlagd kapacitet på 8 miljoner ton.

Borealis erbjuder ett stort urval baskemikalier, däribland melamin, fenol, aceton, eten, propen, butadien och pygas, till många olika branscher. Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin och säljer cirka 5 miljoner ton gödningsmedel per år. Tekniskt kväve och melaminprodukter kompletterar portföljen, med tillämpningar, med allt från mindre utsläpp av monokväveoxid (NOx) till lim och laminat inom träförädlingsindustrin.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska samhällsutmaningar och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidrar till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett registrerat varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.