Locations / Sites

Onze visie op veiligheid van chemicaliën

Achtergrond

Alles in de materiële wereld is gemaakt van chemische stoffen, natuurlijke of door de mens gemaakte. De meeste chemische stoffen vormen geen risico voor mensen of het milieu, maar sommige zijn gevaarlijk en hun risico's moeten op verantwoorde wijze worden beheerd.

Daarom neemt de wetgeving om het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen te controleren toe op nationaal, Europees en mondiaal niveau. In de hele maatschappij groeit ook de belangstelling voor het gebruik van bepaalde chemicaliën. De waardeketen voor plastics, waaronder merkeigenaars en consumenten, volgt en neemt steeds vaker deel aan het debat rond het gebruik van chemicaliën. Ook de negatieve impact van bepaalde plastics wordt onder de loep genomen, omwille van zwerfafval, microplastics en niet-opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS) in contact met voedsel.

De EU heeft een zeer strenge, allesomvattende wetgeving rond chemicaliën uitgewerkt die bekend staat als registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen, ofwel REACH, die momenteel de toonaangevende wereldwijde norm is. Initiatieven en regelgeving op primair niveau zoals REACH resulteren in steeds strengere gevarenindelingen voor chemicaliën. Dit heeft dan weer een aanzienlijke invloed op de secundaire wetgeving en regelgeving inzake chemische stoffen op gebieden zoals afval, de circulaire economie, contact met voedsel en drinkwater, speelgoed, cosmetica en meststoffen.

Er wordt steeds meer prioriteit gegeven aan zeer gevaarlijke chemische stoffen, wat leidt tot verboden of beperkingen op specifieke gebruiken en toepassingen in de EU. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft meer dan 200 stoffen opgenomen die moeten worden beoordeeld voor uitfasering. Dit zal naar verwachting oplopen tot 300 stoffen in dit decennium. Voor meer dan 40 stoffen is al een ‘sunset date’ vastgesteld, die een volledig verbod inhoudt.

REACH heeft ook gevolgen voor de broodnodige omschakeling naar een circulaire economie voor plastics: hoewel er ambitieuze en gedefinieerde Europese doelstellingen zijn om de recyclage van plastics te verbeteren, zouden de vereisten voor een strengere productveiligheid en -kwaliteit – inclusief de volledige traceerbaarheid van stoffen – het gebruik van gerecycleerd materiaal voor sommige toepassingen kunnen beperken.

Onze visie

We engageren ons voor de veiligheid van chemische stoffen

Verantwoord en ethisch zakendoen is zeer belangrijk voor Borealis. We willen een “no harm” veilige werkomgeving voor onze medewerkers en veilige producten voor de maatschappij.

Als ondertekenaar van het Global Charter of Responsible Care® van de chemische industrie zetten we ons in voor de veiligheid van onze producten in de hele waardeketen. Wij gebruiken bij onze activiteiten geen verboden stoffen uit bijlage XIV van REACH, tenzij de Europese Commissie en het ECHA daarvoor toestemming hebben gegeven.

We handhaven hoge productveiligheidsnormen via een strikt productveiligheidsbeheersysteem. We houden rekening met de veiligheid van chemische stoffen bij al onze besluitvormingsprocessen, bij de ontwikkeling van een nieuw product en bij het vinden van alternatieven voor zorgwekkende stoffen.

We publiceren uitgebreide informatie over de veiligheid van chemische stoffen op onze website. Deze informatie is te vinden op: https://www.borealisgroup.com/company/chemicals-safety/hazardous-chemicals.

We pakken de veiligheid van chemische stoffen proactief aan

Garanderen dat chemische stoffen de gezondheid en veiligheid van mensen niet schaden is een van de drie aandachtspunten in onze duurzaamheidsstrategie. We pakken de bezorgdheid van de maatschappij over de veiligheid van bepaalde chemicaliën proactief aan en onderzoeken voortdurend duurzamere alternatieven.

De juiste reactie op een potentieel gevaarlijke stof is echter niet altijd duidelijk. Er kan sprake zijn van onvolledige informatie of niet-doorslaggevend bewijs over een specifieke chemische stof of een publieke controverse omtrent het gebruik ervan, waardoor moeilijk overeenstemming kan worden bereikt over de juiste actie die de industrie moet ondernemen. Daarom hebben wij begrip voor het voorzorgsbeginsel dat door de Europese Commissie is gedefinieerd. Zij is van mening dat het beter is om het zekere voor het onzekere te nemen. We passen deze voorzorgsbenadering toe op bepaalde stoffen die toezichthouders nog steeds aan het beoordelen zijn, vanwege hun potentiële gezondheids- of milieurisico's.

We willen anticiperen op de bezorgdheid van de consument omtrent bepaalde chemicaliën die we gebruiken in onze processen en producten. Zo kunnen we producten ontwikkelen die verder gaan dan de naleving van de huidige regelgeving en die tegemoetkomen aan vragen van belanghebbenden en marktvereisten. Voorbeelden hiervan zijn ftalaatvrij polypropyleen, ter vervanging van azodicarbonamide (ADCA) in kabeloplossingen en halogeenvrije kabelverbindingen.

We engageren ons om de wetgeving inzake chemische stoffen volledig na te leven

Volledige naleving van de wetgeving inzake chemicaliën is essentieel om de veilige productie, distributie en toepassing van onze producten te garanderen. Daarom gaan we proactief te werk om te voldoen aan wettelijke normen en updates. De indeling van alle stoffen die we gebruiken en produceren is gebaseerd op het bijbehorende gevaar en is volledig in overeenstemming met de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP). Aangezien REACH de veiligheid van in de EU gebruikte chemische stoffen waarborgt, werken wij samen met autoriteiten zoals het ECHA en de nationale autoriteiten in de betrokken lidstaten om de uitvoering ervan te ondersteunen.

We volgen en anticiperen actief op de ontwikkeling van wetgeving inzake chemicaliën en ondersteunen deze door in zee te gaan met sectororganisaties op het niveau van de EU en de lidstaten en door onze expertise te delen met onze belanghebbenden. We ondersteunen ook de huidige regelgevende inspanningen om de kwaliteit van gegevens en informatie, testmethoden en richtlijnen te verbeteren, zolang het proces werkbaar en wendbaar is.

Duurzaamheid

Heb je een vraag?

Neem contact op