Laatu ja materiaalinhallinta

Laaturyhmät

Tuotantolaitoksille on nimettynä omat laaturyhmät ja laaturyhmien vetäjät. Laaturyhmän tehtävänä on turvata Borealiksen määrittelemän laatutason toteutuminen asennus-, purku-, pesu- ja puhdistustöissä.

Lue, miksi laatu on tärkeää seisokissa.

Laippatyöt

Seisokin aikana tehdään sokeointeihin ja laitteisiin liittyviä laippatyösuoritteita satoja tuhansia kertoja ja haluamme, että laippatöiden korkea laatu takaa teollisuuslaitoksiemme turvallisen ja luotettavan operoinnin aina seuraavaan seisokkiin asti.

Laippatöitä tekevällä henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva laippatyökoulutus SFS-EN 1591-4 tai muu standardia vastaava pätevyys. Borealis edellyttää pätevyystodistusten lähettämistä ennen seisokkitöiden aloitusta tilaajan yhdyshenkilölle.

Laippaohjevihkonen ladattavissa tästä.

Pesu- ja puhdistustyöt

Laite- ja putkistopesutöiden laatu ja sen takaaminen on elintärkeää laitoksen luotettavuuden ja käytettävyyden osalta ja siksi valvomme tarkasti pesutöiden laatua toteutusaikana. Pesutöiden laatuongelmat aiheuttavat riskin laitoksen luotettavuudelle sekä uudelleen tehtävät pesut myöhästyttävät muita ammattialoja pesujen jälkeen suunniteltujen töiden osalta.

Hyvällä pesuvesien hallinnalla ennaltaehkäisemme materiaalivaurioita esimerkiksi laitteiden eristeille. Pesuvesien huonosta hallinnasta seuraa hiilivetyjen tai pesuveden joutuminen eristeisiin ja näissä tapauksessa laitteen eristeet joudutaan uusimaan.

Kaikki laite- ja putkistopesut hyväksytetään tilaajan laaturyhmän edustajilla.

Tehdään yhdellä kerralla laadukas työ!

Materiaalinhallinta

Korkealaatuisella materiaalihallinnalla turvaamme laitteidemme kunnon ja minimoimme prosessiturvallisuuten liittyviä haittatekijöitä. Yleisimpiä materiaalivauroiden syntymismekanismeja ovat materiaalin väärä käsittely, putoaminen, kaatuminen, puutteellinen suojaaminen ja materiaalin varastointi.

Hyvällä materiaalinhallinnalla minimoimme turvallisuusriskien lisäksi ylimääräisiä taloudellisia vahinkoja, jota väärä materiaalin käsittely aiheuttaa.

Yhteinen vastuu töiden laadusta

Kaikilla seisokkialueella työskentelevillä on oikeus ja velvollisuus puuttua havaitsemiinsa laatuongelmiin ja viedä havainnoistaan tieto viipymättä Borealiksen henkilökunnalle. Korkealla laadulla edesautamme prosessi- ja alueturvallisuutta sekä takaamme luotettavan käyntijakson seuraavaan seisokkiin.