Locations / Sites

Onze visie op energie en klimaat

Achtergrond

Klimaatverandering is misschien wel de grootste bedreiging voor onze beschaving. Energie produceren uit fossiele brandstoffen heeft de mensheid ongekende vooruitgang opgeleverd, maar het verbranden van kolen, olie en aardgas heeft de concentratie van broeikasgassen (bkg's) zoals koolstofdioxide in de atmosfeer verhoogd. Ook het vrijmaken van grond voor de landbouw, industrie, verstedelijking en andere activiteiten heeft bijgedragen tot die toename, zij het in mindere mate.

De gevolgen zijn moeilijk precies te voorspellen, maar bepaalde effecten van de klimaatverandering lijken waarschijnlijk. Zo zal de aarde warmer worden, zullen weersomstandigheden zoals hittegolven ernstiger worden, zal de zeespiegel stijgen naarmate het ijs op het land smelt en zeewater uitzet terwijl het opwarmt, en zal de productiviteit van de landbouw veranderen, wat allemaal menselijke migratie zal uitlokken. In hun geheel beschouwd wijzen de gegevens erop dat de nettokosten van de klimaatverandering aanzienlijk zullen zijn en mettertijd zullen stijgen.

Het COP21-klimaatakkoord van Parijs roept alle landen op om de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en inspanningen te leveren om de stijging tot 1,5°C te beperken. In deze context engageert de Europese Unie zich om tegen 2050 de eerste koolstofneutrale economie te zijn; daarom zal ze haar langetermijnstrategie voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen uitwerken. Deze strategie zal naar verwachting alle sectoren van de Europese economie fundamenteel transformeren, waardoor bedrijfsrisico's en -kansen ontstaan.

De EU heeft al een prijs voor koolstofemissies ingevoerd via het EU-ETS-plafond en -handelsmechanisme, dat de totale emissies controleert en beoogt te verminderen. Via de Green Deal en het (COVID-19) Herstelplan zal de EU beleidslijnen om de reikwijdte te vergroten en stimulansen om de uitstoot te verminderen verder bevorderen. Andere economische grootmachten zullen op een bepaald moment volgen. Als een van de grootste en meest gediversifieerde industrieën in Europa, en als belangrijke uitstoter van broeikasgassen, speelt de chemische industrie een belangrijke rol bij het bereiken van een rechtvaardige transitie naar lagere broeikasgasemissies op lange termijn, dankzij zijn innovatieve oplossingen, terwijl het concurrentievermogen van Europa zowel lokaal als wereldwijd toeneemt.

Onze visie

Onze producten maken deel uit van de oplossing

Onze producten kunnen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Het belangrijkste voordeel van polyolefinen (PO) ten opzichte van alternatieve materialen is hun lichtheid en duurzaamheid. Dat maakt ze ideaal voor toepassingen zoals voertuigen en verpakkingen. Alle autoconstructeurs gebruiken kunststofcomposieten die aan duurzaamheidseisen voldoen, maar 10-50% minder kunnen wegen dan alternatieve materialen, wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot helpt te verlagen. PO zijn ook een essentieel onderdeel van elektrische voertuigen.

PO helpen ook op andere manieren de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Plasticverpakkingen vermijden bijvoorbeeld voedselverspilling door de houdbaarheid te verlengen. Als voedselverspilling een land zou zijn, zou het de op twee na grootste broeikasgasuitstoter ter wereld zijn.

Daarnaast zal de noodzaak om de energie- en hulpbronnenefficiëntie in alle sectoren van de economie voortdurend te verbeteren, groei en innovatie in de PO-industrie stimuleren. Zo zijn PO een belangrijke factor voor hernieuwbare energie, als onderdeel van fotovoltaïsche panelen en als isolatie voor kabels die hernieuwbare energie vervoeren.

Beleidsmakers en overheden moeten maatregelen nemen om de overgang te stimuleren naar producten en oplossingen die klimaatverandering bestrijden en om hen te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

De circulaire economie is de hefboom voor een klimaatneutrale maatschappij

Het gebruik van meer gerecycleerde plastics en hernieuwbare grondstoffen is een manier om de koolstofemissies van zowel de PO-productie als de verbranding van PO-afval los te koppelen. Hierdoor sluiten de uitdagingen voor de PO-industrie op het vlak van energie en zwerfafval naadloos aan op elkaar.

We engageren ons voor de circulaire economie, onder meer door te investeren in onze recyclageactiviteiten, samenwerking in onze waardeketen te stimuleren en nieuwe opportuniteiten te onderzoeken die de klimaatverandering tegengaan. Zie onze visie op de Circulaire economie meer informatie over dit onderwerp.

We hebben ons geëngageerd om de impact van de plasticproductie aanzienlijk te verminderen

In de chemische sector vergt de overstap naar koolstofneutraliteit enkele belangrijke veranderingen. De industrie moet haar bestaande fabrieken transformeren en ze moet investeren in nieuwe industriële trajecten en processen. Ook moet circulair gebruik worden gemaakt van alternatieve grondstoffen, zoals biogrondstoffen of gerecycleerde bronnen, en moet CO2 worden gebruikt als bron voor belangrijke koolstofverbindingen zoals methanol. Ook sectorale integratie, waarbij energieverbruikende sectoren zoals de chemische industrie via slimme infrastructuur nauw worden verbonden met de energieproducerende sector, zal een belangrijke rol spelen.

Bij Borealis zijn energie en klimaat een van de drie kernelementen van onze duurzaamheidsstrategie. We hebben ons geëngageerd om de CO2-uitstoot van onze productie te verlagen door de energie- en procesefficiëntie te verbeteren. Onze ambitie voor onze Europese activa bestaat erin om tegen 2030 de energie-efficiëntie met nog eens 10% te verbeteren t.o.v. 2020, bovenop de initiële efficiëntiewinst van 10% die we tussen 2015 en 2020 boekten.

We vergroten ook het aandeel hernieuwbare energie die we gebruiken. Ons streefdoel is dat hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 50% van de elektriciteit zullen leveren die onze Europese activa verbruiken.

Daarnaast willen we de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen van onze grondstoffen en producten verminderen, samen met onze logistieke dienstverleners en partners. Zo hebben we vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LNG) geïntroduceerd voor regelmatige leveringen aan klanten. Deze vrachtwagens hebben een 25% lagere CO2-uitstoot dan vergelijkbare vrachtwagens op diesel. Het charterschip dat we gebruiken om ethaan te verkrijgen, is ook omgebouwd om op LNG te varen.

Een ander element van onze strategie is het bevorderen van industriële symbiose en clusterpartnerschappen, zoals onze overeenkomst met Lafarge, OMV en VERBUND om tegen 2030 een volledige fabriek te plannen en te bouwen die CO2 zal afvangen en verwerken tot synthetische brandstoffen, plastics of andere chemicaliën. We zijn ook actief bezig met het verkennen en ontwikkelen van baanbrekende technologieën en innovaties voor een emissiearme productie.

Om onze milieuprestaties transparanter te maken, hebben we ons geëngageerd om de informatie die we openbaar maken te verbeteren, in lijn met de nieuwste klimaatrapporteringsnormen.

Borealis engageert zich ook om EU-beleidsmakers te ondersteunen die het juiste beleidskader moeten ontwikkelen om de klimaatverandering te bestrijden en het concurrentievermogen van de Europese chemische sector in een geglobaliseerde economie te behouden.

Duurzaamheid

Heb je een vraag?

Neem contact op