Locations / Sites
Tillbaka

Placeringen av ny anläggning för kemisk återvinning

Inbjudan till att skriftligen inkomma med frågor och synpunkter rörande ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Borealis AB:s krackeranläggning i Stenungsund

Borealis AB avser under hösten 2022 lämna in en ansökan om ändringstillstånd avseende verksamheten vid bolagets krackeranläggning i Stenungsund till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ansökan planeras omfatta tillstånd till uppförande av en anläggning för kemisk återvinning av plastavfall samt möjlighet till användning av pyrolysolja som råvara i krackeranläggningen. Efter föregående samråd avser Borealis nu att välja en annan placering av den nya anläggningen och inbjuder därför särskilt berörda och den allmänhet som berörs att inkomma skriftligen med frågor eller synpunkter på vald placering senast den 16 september 2022.

I den planerade anläggningen för kemisk återvinning sker omvandling av plastavfall, som inte kan återvinnas mekaniskt, till pyrolysolja samt även rening av importerad externt producerad pyrolysolja. Anläggningen avses kunna producera 100 000 ton pyrolysolja per år som avses nyttjas som råvara i krackeranläggningen. Ansökan innebär inte någon utökning av den tillståndsgivna råvaruförbrukningen om 1,7 miljoner ton per år.

Borealis AB har upprättat ett samrådsunderlag som syftar till att ge en överskådlig bild av planerade förändringar, inklusive verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter ändringarna kan antas medföra, hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas, samt preliminärt innehåll och övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Samrådshandlingen kan läsas här.

Vid ytterligare frågor, kontakta Marie-Louise Johansson, Miljöexpert Borealis i Stenungsund via telefon: 0303-86 000 eller vi e-post: marielouise.johansson@borealisgroup.com

Relaterade nyheter

Nyheter – 2022-09-27

Tester med ny typ av förnybar råvara i krackern

Läs mer

Nyheter – 2022-09-15

Nytt nummer av nyhetsbrevet Till dig

Läs mer

Nyheter – 2022-09-05

Marcus Kierkegaard tillträder rollen som ny platschef på Borealis i Stenungsund 1 september 2022

Läs mer

Nyheter – 2022-06-30

Avfall kan ersätta fossil råvara i plast

Läs mer

Nyheter – 2022-05-30

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Läs mer

Nyheter – 2022-05-16

Podd om klimatomställning inom kemiindustrin

Läs mer

Nyheter – 2022-05-06

Borealis och Svensk Plaståtervinning i samarbete kring den planerade kemiska återvinningsanläggningen i Stenungsund

Läs mer

Nyheter – 2022-05-02

Kemisk återvinning i Stenungsund - Samråd med myndigheter och allmänhet

Läs mer

Nyheter – 2022-04-25

Borealis och Axens i samarbete kring den planerade kemiska återvinningsanläggningen i Stenungsund

Läs mer