Näkemyksemme kertakäyttömuoveista

Taustaa

Kuten nimikin kertoo, kertakäyttömuovit (SUP) ovat muovituotteita, jotka on suunniteltu kertakäyttöisiksi. Kertakäyttömuovit ovat merkittävä ympäristöongelma. Ne muodostavat noin puolet meriroskasta, jota löytyy Euroopan ranta-alueilta. Kymmenen suurinta kertakäyttömuovien kategoriaa muodostavat 86 % kokonaismäärästä. Suurimman osan kertakäyttömuoviroskasta muodostavat ruoan säilytysastiat, elintarvikkeiden kääreet, juomapullot, korkit ja kannet, muovilautaset, ruokailuvälineet, pillit, sekoittimet, muovikassit ja tupakan tumpit.

Toukokuussa 2015 käyttöön otetun Euroopan muovipussidirektiivin mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto julkaisivat direktiivin kertakäyttömuoveista heinäkuussa 2019. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivin tavoitteena on estää tai vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen. Se keskittyy niihin kymmeneen muovituotteeseen, joita löytyy eniten Euroopan ranta-alueilta, sekä joihinkin huolta aiheuttaviin tuotteisiin, kuten ilmapalloihin ja ilmapallotikkuihin, terveyssiteisiin, tamponeihin, kosteuspyyhkeisiin ja kalastusvälineisiin.

Direktiivissä on määritelty toimenpiteitä, joita kohdistetaan näihin tuotteisiin:

 • kieltoja vanupuikoille, ruokailuvälineille, lautasille, pilleille, sekoittajille, ilmapallotikuille ja oxo-hajoaville muoveille, samoin kuin laajennetusta polystyreenistä tehdyille kupeille sekä ruoan ja juoman säilytysastioille;
 • kansallisia tavoitteita ruoan säilytysastioiden ja juomakuppien kulutuksen vähentämiseksi;
 • vaatimus, että juomien säilytysastioissa kolmeen litraan saakka korkkien ja kansien pitää olla kiinni astiassa;
 • PET-juomapullojen tulee sisältää 25 % kierrätysmateriaalia vuoteen 2025 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 mennessä;
 • merkintävaatimuksia hygieniatuotteille ja ilmapalloille;
 • laajennetun tuotevastuun (EPR) maksuja kattamaan siivoamista ja kuluttajatietoisuuden kampanjoita liittyen ruoka- ja juoma-astioihin, kuppeihin, joustavasta materiaalista valmistettuihin kääreisiin ja pakkauksiin, kevyisiin muovipusseihin, hygieniatuotteisiin, ilmapalloihin ja tupakkafilttereihin; sekä
 • erillinen 90 %:n keräystavoite SUP-juomapulloille vuoteen 2029 mennessä.

Lisäksi komissio alkoi vuonna 2019 työstämään tarkempia ohjeita ja määritelmiä kertakäyttömuovituotteille, joita tämä koskee. Nyt yksittäisten jäsenvaltioiden tehtävänä on laatia omat lakinsa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näkemyksemme

Tuemme aloitteita kertakäyttömuovin vähentämiseksi ympäristössä

Muovit ovat liian arvokkaita päätyäkseen ympäristöön ja ne pitäisi käyttää uudelleen tai kierrättää. Tämän vuoksi annamme täyden tukemme hankkeille, joiden tavoitteena on estää muovin muuttuminen jätteeksi ja päätyminen ympäristöön. Tähän sisältyy sitoutumisemme Euroopan strategiaan muoveista kiertotaloudessa, minkä EU hyväksyi vuonna 2018. Tuemme myös periaatteessa aiemman lainsäädännön ja SUP-direktiivin käyttöönottoa.

Uskomme, että merten roskaantumisen estämiseksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot panevat täytäntöön Euroopassa olemassa olevan lainsäädännön. Tämä tarkoittaa pääasiassa jätehuollon puitedirektiivin, pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin, meristrategiapuitedirektiivin, yhdyskuntajätevesidirektiivin ja kaatopaikkadirektiivin täytäntöönpanoa.

Monet toimenpiteet, joita SUP-direktiivissä ehdotetaan, tukevat olemassa olevaa lainsäädäntöä. Olemme kuitenkin huolestuneita siitä, että jotkin kertakäyttömuovien kielloista voivat johtaa siirtymiseen ympäristön kannalta vähemmän kestäviin tuotteisiin, samalla kun ne tukehduttavat innovointia. On myös välttämätöntä, että jäsenvaltioiden SUP-direktiivin täytäntöönpano varmistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden jatkumisen ja vältämme sisämarkkinoiden pirstoutumisen.

Tarvitaan selkeyttä SUP-direktiivin tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi

Suhtaudumme myönteisesti Euroopan komission päätökseen kehittää ja julkaista ohjeita, laskentamenetelmiä ja määritelmiä. Tämä auttaa varmistamaan, että SUP-direktiivi voidaan panna käytäntöön tehokkaasti, niin ettei tulkinnalle jää tilaa, päätöksentekoa tukien, välttäen siirtymisen vähemmän ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja taaten tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisällä.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komission pitäisi tuottaa:

 • selkeät ohjeet siitä, mitä pidetään kertakäyttömuovituotteena
 • yhdenmukaistettu standardi tuotevaatimuksista
 • menetelmät erillisten keräystavoitteiden, kulutuksen vähentämisen ja kierrätetyn materiaalin laskemiseksi
 • yhdenmukaiset määritelmät merkintävaatimuksista
 • ohjeet kriteereiksi roskien siivoamiseen kustannuksista ja
 • ympäristönäkökohtien perusteella mukautettu laajennetun tuottajavastuun järjestelmä (EPR), mikä palkitsee tuotteita, jotka ovat kierrätettävissä tai sisältävät kierrätysmateriaalia, samoin kuin yhdenmukainen ja sitova EU:n lähestymistapa minimivaatimuksineen

Näiden tavoitteiden tukemiseksi tarjoamme asiantuntijaosaamistamme ja konsultointiapua komissiolle, esimerkiksi Circular Plastics Alliance:n sekä seuraavien järjestöjen jäsenyyden kautta: PlasticsEurope, Polyolefin Circular Economy Platform, Plastic Recyclers Europe, CEFLEX ja Europen.

Tavoitteemme on edistää kiertotaloutta ja vähentää muovijätteen joutumista ympäristöön

Investoimme innovatiivisiin ratkaisuihin ja työskentelemme koko arvoketjun sekä teollisuuden järjestöjen kanssa tukeaksemme muovien kiertotaloutta ja vähentääksemme kertakäyttömuovien mahdollista joutumista luontoon. Tähän kuuluu kehittämämme 10 ohjesääntöä kierrätettävyyden edistämiseksi “10 Codes of Conduct for Design for Recycling” sekä tuotemerkkien omistajien, muovien työstäjien, muotinvalmistajien ja laitevalmistajien tukeminen heidän käytännön toimeenpanossaan, esimerkiksi uudelleensuunnittelemalla korkkeja ja muotteja kiinnioleville korkeille.

STOP-projektin kautta, jonka lanseerasimme SYSTEMIQ:n kanssa Indonesiassa, Borealis kumppaneineen auttaa olemassa olevien jätehuoltojärjestelmien muokkaamisessa kestävämmiksi, kiertotalouteen perustuviksi ja vuodottomiksi järjestelmiksi. Tämä auttaa estämään muovijätteen pääsyn meriimme. Tutkimme myös kumppanuuksia mahdollistaaksemme tehokkaan uudelleenkäytön järjestelmän, mitä kautta vähennämme kertakäyttömuovituotteita, samoin kuin tuemme suljettuja kierrätysjärjestelmiä.

Katso näkemyksemme merten roskaantumisesta.