Locations / Sites
Download list
Go back

Processtörning på PE3-fabriken

På grund av en processtörning kommer produktionen vid PE3-fabriken på polyetenanläggningen att ledas till facklan. I samband med nedtagningen kommer det att facklas under eftermiddagen/kvällen. Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Processtörning på polyetenanläggningen

På grund av en processtörning på polyetenanläggningen kommer det att ske fackling från LT/PE3-facklan under eftermiddag/kväll. Det råder ingen fara för allmänheten.

Test av gasvarnare 8 november

Vi kommer att testa gasvarnare på vårt bergrum UC-904 imorgon torsdagen den 8 november, kl 09.30. Det kommer att larma en tyfon vid testet.

Bergrummet ligger väster om Borealis Polyeten vid Bränningen.

Detta är ett förebyggande arbete för att se så allt fungerar om det blir skarpt läge.

Miljömail från PE3-fabriken 31 oktober

På grund av en störning på styrsystemet  på Borealis PE3-fabrik facklar vi för tillfället. Åtgärder pågår.

Lukstörning Borealis kracker

I samband med urdrifttagande av processutrustning idag 18 oktober kan viss avvikande lukt förekomma. Detta skall dock inom kort vara normaliserat.

Tankrengöring på Borealis Kracker påbörjas 6 september

Idag den 6 september påbörjar vi tankrengöring av en av våra produkttankar på Borealis Kracker. Lukt kan förekommer under kvällen.

Läckan på krackern 22 augusti – uppdatering

Vid lunchtid fick vi in ett larm om ett läckage på vår krackeranläggning. Enligt våra rutiner så utrymde vi anläggningen och tillkallade räddningstjänsten.
 
Vi har konstaterat ett läckage på en vattenledning från ett av våra bergrum. Ledningen innehåller till största delen vatten men också små mängder kolväten.
 
Läckaget är åtgärdat och situationen under kontroll. Vi återgår till normalt läge.
 
Det förelåg ingen fara för allmänheten.

Läcka på krackern 22 augusti

Idag vid lunchtid upptäcktes ett misstänkt läckage vid 2a gatan på krackern. Räddningstjänsten är tillkallad. Utrymningslarm på krackern draget.
 
Åtgärder för att lokalisera och åtgärda ev läckage pågår.
 
Inga fara för allmänheten föreligger.

Strömdipp orsakar fackling på krackern

Inatt vid ettiden drabbades vår kracker av en strömdipp, som medförde stopp av fabriken och fackling. Vi beräknar att vara tillbaka i normal produktion under måndagen.

Fackling är en del av säkerhetssystemet och kan medföra sotning och buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut. Vi ber om överseende med detta och kommer att göra allt för att minimera fackling och buller.

Underhåll och rengöring av tank

Under dagen (28 maj) kommer underhåll och rengöring av en av våra tankar att påbörjas. Lukt kan förekomma.

Luktstörning – uppdatering 9 maj

Vid mätningar 7 maj identifierades en av Borealis krackugnar som en möjlig luktkälla. Under tisdagen (8 maj) lades driften om på krackeranläggningen och produktionen på den aktuella ugnen stoppades.
 
Onsdag förmiddag (9 maj) utförde företaget FluxSense nya mätningar och dessa visade att kolväteutsläpp från den aktuella ugnen nu har upphört. Då inga observationer på lukt förekommit gör vi bedömningen att orsaken till luktstörningarna är funnen.   
 
Det registrerade läckaget har varit nafta, vilket är en av krackeranläggningens normala råvaror. Nafta har egenskaper som liknar bensin. Borealis har utfört mätningar i omgivningen där lukten känts. Inga av dessa mätningar har resulterat i mätbara halter av kolväten. Bedömningen är därför att ingen exponerats för nafta på ett sätt som inneburit en hälsofara.
 
Vi kommer nu att reparera den skadade utrustningen innan den tas i drift igen. Händelsen kommer att utredas noga.

Luktstörning – uppdatering 8 maj

Omfattande kontroller och mätningar av Borealis personal kompletterade med mätningar av FluxSense har resulterat i att en möjlig källa kan vara en av ugnarna på krackeranläggningen.  Ugnen kommer att tas ur drift under tisdagen (8 maj) och därefter kommer nya mätningar att utföras.

FluxSense har ledande mätmetoder för att identifiera kolväten i atmosfären och med hjälp av dessa kan trolig utsläppskälla lokaliseras.

Luktstörning: extra provtagning och kontroller

Med anledning av att flera klagomål på diesel/oljelukt registrerats under helgen och måndagsförmiddagen genomförs extra provtagningar och kontroller av utrustning på krackeranläggningen. Extra mätningar av flyktiga kolväten kommer även ske utanför anläggningen för att lokalisera orsaken till lukten.

Luktstörning

Felsökning har pågått hela helgen. Mätningar av förekomsten av kolväten/farliga ämnen har genomförts på flera platser och resultatet påvisar inga mätbara halter. Vi fortsätter sökandet efter källan.

Luktstörning

Källan till luktstörningen är ännu inte identifierad. Felsökning pågår tillsammans med grannföretagen och räddningstjänsten.

Underhåll och rengöring av torn på Krackern 11 april

Under dagen kommer underhållsarbete samt rengöring att pågå på ett av våra torn. Detta kan medföra luktstötar.

Test av nödlarm 9 april

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.


Frågor?
Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.
Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.

Stopp på LD5-fabriken 12 februari

På grund av en processtörning stoppades produktionen vid LD5-fabriken igår kväll 12 februari. Vid stoppet hördes ett utblås under cirka 30 sekunder.

I samband med nedtagningen facklades det under några timmar. Produktionen återupptas inom 24 timmar.


Test av nödlarm 8 januari

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.
 

Nödlägesövning genomförs på Borealis Kracker 28 november

Tisdagen den 28 november, med start kl 10.00, genomför Borealis, tillsammans med Räddningstjänsten, en nödlägesövning på Krackern. 
 
Syftet med övningen är att öva Borealis nödlägesorganisations förmåga att hantera en oönskad händelse tillsammans med Räddningstjänsten samt att öva personalen i var Krackerns uppdaterade uppsamlingsplatser är belägna.
 
All kommunikation som berör övningen kommer att inledas med ”Detta är en övning”.

Test av gasvarnare 8 november

Som ett led i vårt förebyggande underhåll kommer vi att testa gasvarnare på ett av våra bergrum (ligger väst om Borealis polyetenanläggning) imorgon onsdag 8 november, kl 09.30. En tyfon kommer att ljuda vid testet.

Underhållsarbete på krackeranläggingen

Idag påbörjas underhållsarbete på en av tankarna på krackeranläggningen. Luktstötar kan förekomma under torsdag 26 oktober och fredag 27 oktober.

​Test av nödlarm

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Våra anläggningar går med lugn och stabil drift.

Frågor?

Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.

Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.