Aktuell driftinformation

Våra anläggningar går med stabil drift.

hide

Strategi för hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi är kärnan i vår koncernstrategi och vägleder oss i alla beslut. Borealis utgångspunkt är att alltid sätta människa och miljö i centrum, när vi skapar tillväxt i verksamheten.

Corporate Ad 003 2022 1
Vår ambition är att skapa en verksamhet som inte slösar med världens resurser, utan utsläpp och påverkan på vår gemensamma miljö, samtidigt som vi driver lönsamhet
Website Header Image Template

Vår hållbarhetsambition

Vår ambition ligger till grund för de beslut vi tar för att säkerställa en hållbar utveckling. För att uppnå detta fortsätter vi att fokusera på Cirkulär ekonomi, Klimat & Energi och Hälsa & Säkerhet, för att varje dag skapa en mer hållbar verksamhet, hos oss och tillsammans med våra samarbetspartners. Hållbarhet skapar lönsam tillväxt i hela värdekedjan. Ständiga förbättringar och ett tätt samarbete med företag, organisationer och institutioner omkring oss, lägger grunden till att vi ska lyckas. Så här mäter vi hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas.

Hållbarhetsmodul

Förbättra hållbarheten i vår verksamhet och försörjningskedja

  • Förhindra pelletsspill
  • Optimera förnybara råvaror och utforska kemisk återvinning av plast
  • Minska förpackningar och förpackningsavfall
  • Öka Borealis energieffektivitet och säkerställa stabil drift
  • Fortsatt utnyttja möjligheterna att använda lokalt producerad förnybar energi
  • Utforska möjligheterna att reducera CO2-utsläpp från vår verksamhet i enlighet med klimatmålen, till exempel genom CCS/CCU och förnybara råvaror
  • Implementera en proaktiv strategi för kemikaliesäkerhet och ersättningsplanering
  • Säkerställa en trygg arbetsmiljö och processäkerhet

Stödja lönsam tillväxt

  • Leda övergången till den cirkulära ekonomin inom branschen
  • Förbättra PO-produktportföljen för att öka användningen av förnybar energi, förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen
  • Lansera innovationer som förbättrar säkerheten inom livsmedelsförpackningar, fordon, hälso- och sjukvård samt vatten, sanitet, energi och kommunikationsinfrastruktur

Våra mål

Hållbarhet ska stå i centrum för alla Borealis aktiviteter, vilket långsiktigt stödjer våra ägare OMV Groups ambition om en nettonollverksamhet år 2050. Borealis har en ledande roll i transformationen av plast- och kemiindustrin. För att säkerställa genomförandet av koncernens strategi, med vår hållbarhetsambition tydligt i åtanke, har vi satt upp specifika långsiktiga mål för att förbättra cirkulariteten för plast, skydda klimatet och värna om hälsa och säkerhet i samhället. Genom att uppnå målen och följa riktlinjerna i European Green Deal fullt ut, bidrar vår verksamhet och våra produkter till ett mer hållbart liv.

 • Cirkulär ekonomi

  Våra viktigaste mål för 2030:

  • 1800 kiloton* cirkulära produkter av återvunna material
  Circular Economy
 • Klimat och energi

  Våra viktigaste mål för 2030:

  • < 2 miljoner ton utsläpp** i Scope 1 och 2***
  • 100% el från förnybara källor
  • 0 fackling vid normal drift


  Climate and Energy
 • Hälsa och säkerhet

  Våra ständigt stående mål:

  • 0 arbetsrelaterade skador eller olyckor
  • 0 skadliga ämnen i våra produkter enligt REACH****
  Health and Safety

*Produktionskapacitet. Inkluderar återvunna och förnybara polymerer och kemikalier samt förnybara kolväten

**Basåret 2019, vilket återspeglar avyttringen av Borealis kväveverksamhet.

***Scope 1 är direkta utsläpp av växthusgaser som sker vid källan och kontrolleras av Borealis. Scope 2 är utsläpp av växthusgaser som kommer från produktionen av energi som köps av företaget. Scope 3 är indirekta utsläpp av växthusgaser som är en konsekvens av företagets verksamhet men som kommer från källor utanför eller som inte kontrolleras av företaget.

****Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Hälsa, miljö och säkerhet i Stenungsund

Borealis är den enda tillverkaren av polyeten i Sverige. Vår krackeranläggning är hjärtat i kemiklustret och förser övriga företagen i kemiklustret med viktiga råvaror. Vår verksamhet påverkar både inre och yttre miljöfrågor. Vårt säkerhetstänkande är omvittnat; det vi inte kan göra säkert, skall vi inte göra alls.

Storleken ger oss en betydande position i det samhälle vi verkar i och ett speciellt ansvar. I vår roll som god arbetsgivare innebär detta att ha arbetsvillkor som är bra, en arbetsplats som är säker och medarbetare som är kunniga och engagerade. Borealis skall vara ett självklart val för den som söker arbete.

Vi har även ansvar för att de produkter vi tillverkar är resurseffektiva och bidrar till att minska påverkan på miljön. Produkter som gör allas vårt dagliga liv enklare och behagligare. Från oss kommer råvaror till kraftkabelns isolering, material till vatten-, gas- och avloppsrör, fordonsdelar, medicinsk utrustning och avancerade förpackningar. Produktomsorg i alla led kännetecknar vårt arbete.

Högt upp på vår agenda står Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS), grunden för allt vi gör inom Borealis. Det sätter sin prägel på hela organisationen, oavsett var i världen vi verkar. Vi är anslutna till programmet Ansvar & Omsorg och strävar efter att vara en erkänd ledare i vår bransch:

 • Vi ska aktivt driva en hållbar utveckling inom alla led och prioritera innovativa lösningar som skapar mervärde i enlighet med priniperna för produktomsorg (Product Stewardship).
 • Vi anser att HMS-resultat i världsklass är grunden för en ledande position inom Ansvar & Omsorg.
 • Vi har ett ledningssystem för Ansvar & Omsorg som bygger på ständiga förbättringar och uppföljning av resultat.
 • Vi är fast beslutna att uppfylla myndighetskrav och även överträffa dessa när de inte möter våra interna krav.
 • Vi har en öppen dialog om frågor kring Ansvar & Omsorg med våra intressenter för att öka medvetenheten kring Hälsa, Miljö och Säkerhet och för att spara energi i hela värdekedjan.


Entreprenörssäkerhet

Säkerheten är vår högsta prioritet på Borealis och den genomsyrar varje del av vår verksamhet och allt arbete på våra anläggningar. Vi ställer samma krav på våra entreprenörer som på våra egna anställda. För att underlätta för våra entreprenörer att ta del av våra säkerhetsregler och krav har vi tagit fram en broschyr för entreprenörsarbete på Borealis i Stenungsund.

Vi fortsätter hitta lösningar för ett hållbart liv.
Microsoft Teams image 9

Vår mission

Borealis hållbarhetsstrategi och relaterade mål vägleder oss på vår resa under kommande kritiska år. Det är avgörande att vi minskar vårt miljöavtryck och vi ska fortsätta bidra positivt med våra produkter. Nyckeln för att nå målen är att föra ett nära samarbete med våra partners och intressenter, för att möjliggöra utvecklingen av mer hållbara värdekedjor.

Nedladdningar