Locations / Sites

Miljö & Ansvar

Borealis sätter Hälsa, Miljö och Säkerhet överst på dagordningen

Borealis är den enda tillverkaren av polyeten i Sverige. Vår krackeranläggning är hjärtat i kemiklustret och förser övriga företagen i kemiklustret med viktiga råvaror. Vår verksamhet påverkar både inre och yttre miljöfrågor. Vårt säkerhetstänkande är omvittnat; det vi inte kan göra säkert, skall vi inte göra alls.

Storleken ger oss en betydande position i det samhälle vi verkar i och ett speciellt ansvar. I vår roll som god arbetsgivare innebär detta att ha arbetsvillkor som är bra, en arbetsplats som är säker och medarbetare som är kunniga och engagerade. Borealis skall vara ett självklart val för den som söker arbete.

Vi har även ansvar för att de produkter vi tillverkar är resurseffektiva och bidrar till att minska påverkan på miljön. Produkter som gör allas vårt dagliga liv enklare och behagligare. Från oss kommer råvaror till kraftkabelns isolering, material till vatten-, gas- och avloppsrör, fordonsdelar, medicinsk utrustning och avancerade förpackningar. Produktomsorg i alla led kännetecknar fårt arbete.

Högt upp på vår agenda står Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS), grunden för allt vi gör inom Borealis. Det sätter sin prägel på hela organisationen var än i världen Borealis verkar. Vi är anslutna till programmet Ansvar & Omsorg och strävar efter att vara en erkänd ledare i vår bransch:

  • Vi ska aktivt driva en hållbar utveckling inom alla led och prioritera innovativa lösningar som skapar mervärde i enlighet med priniperna för produktomsorg (Product Stewardship).
  • Vi anser att HMS-resultat i världsklass är grunden för en ledande position inom Ansvar & Omsorg.
  • Vi har ett ledningssystem för Ansvar & Omsorg som bygger på ständiga förbättringar och uppföljning av resultat.
  • Vi är fast beslutna att uppfylla myndighetskrav och även överträffa dessa när de inte möter våra interna krav.
  • Vi har en öppen dialog om frågor kring Ansvar & Omsorg med våra intressenter för att öka medvetenheten kring Hälsa, Miljö och Säkerhet och för att spara energi i hela värdekedjan.
Nedladdningar

Fokusområden

Vårt miljöarbete kännetecknas av ett systematiskt tillvägagångssätt som ofta är ganska långsiktigt. En viktig grund är att bestämma de viktigaste miljöaspekterna och sedan rikta insatserna motförbättringar inom dessa områden i första hand. Följande frågor är de som bedömts som viktigast:

  • Kolväteutsläpp till luften. Våra fabriker hanterar stora volymer av gas-formiga kolväten. Enskilt små läckage men från tusentals läckagepunkter (punkter, ventiler och rörskarvar) ger sammanlagt betydande mängder.
  • Det går åt mycket energi att driva anläggningarna. Till stor del kommer den från bränslen vilka till övervägande del är biprodukter från verksamheten. Förbränningen för med sig utsläpp av koldioxid och kväveoxider.
  • Med bränsle och el sammantaget är vår energiförbrukning betydande och på nationell nivå ligger vi bland de största förbrukarna.
  • En annan resursfråga är avfall. Det handlar främst om produktionsspill samt emballage i olika former. Viktigt är bland annat att farliga avfall hanteras på ett säkert sätt och att förluster i form av spill minimeras.
  • Buller från fackling i samband med driftstörningar men även annat buller från den normala driften är en av de miljöaspekter som ur omgivningens synpunkt är mest påtaglig.

Mindre utsläpp till luften

Genom systematisk läcksökning och tekniska åtgärder har utslälppen till luft minskats betydligt. Som ett exempel kan nämnas att vi genomfört den första installationen i Sverige av återvinning av gaser från utlastning till båt. Kolväte-utsläppen har därför kunnat sänkas även trots att produktionen ökat. Med den nya högtrycksfabriken (LD5), som ersatt vår äldsta polyetenfabrik, kommer nivåerna att minska ytterligare.

Åtgärder för att minska NOx-utsläppen har genomförts i stort sett på alla viktiga enheter som ugnar och pannor. Vår verksamhet styrs av lagar och krav och vi har stränga krav som innebär att vi mäter och redovisar bland annat våra utsläpp till myndigheterna. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan.

Energi - en framtidsfråga

Vi har energiintensiva processer och energifrågorna blir därför alltmer viktiga. Vi är certifierade enligt ISO 50001, vilket ställer krav på kontinuerlig förbättring av vår energieffektivitet. Våra anläggningar ingår i programmet för utsläpps-rätter för koldioxid. Vi tillverkar en del av vår elenergi själva genom en turboalternator (växelströmsgenerator) som drivs som en ångturbin på krackeranläggningen. Dessutom återvinns fackelgas från polyeten-anläggningen, vilket används i krackerprocessen istället för att förbrännas. Vi har startat ett program för renovering och uppgradering av våra krackugnar, vilket kommer att göra fabriken ännu bättre och effektivare.