Näkemyksemme mikromuoveista

Taustaa

Mikromuoville ei ole virallista määritelmää, mutta on yleisesti hyväksytty, että niillä tarkoitetaan muovihiukkasia, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin 5 mm. Mikromuovit ovat merkittävä ympäristöongelma, josta on haittaa meren eliöstölle ja ne aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle. Kun ne ovat kerran joutuneet ympäristöön, niitä on vaikea poistaa ja voi viedä satoja vuosia ennen kuin ne hajoavat. Mikromuovien ympäristöön pääsyn estäminen on sen vuoksi meille avainasia.

Mikromuovien lähteet

Mikromuovin lähteitä on kahdenlaisia – ensisijaisia ja toissijaisia.

Ensisijaisia mikromuoveja lisätään tarkoituksella tuotteisiin, kuten hammastahna, kuorintavoiteet tai teolliset puhdistusaineet, joita käytetään laivarunkojen hiekkapuhaltamiseen. Mikromuovia joutuu luontoon myös muovia sisältävien tuotteiden, kuten renkaiden, teiden ja synteettisten kuitujen, kulumisen seurauksena.

Ensisijaisia mikromuoveja joutuu ympäristöön myös tahattomasti. Näin käy, kun teollista muovihartsia tai -pulveria pääsee karkaamaan tuotannon, kuljetusten, merikuljetusten, työstämisen tai kierrätyksen yhteydessä.

Toissijaiset mikromuovit ovat seurausta isompien muoviosien (esimerkiksi muovipakkausten) joutumisesta mereen. Ajan saatossa auringonvalo ja tuuli aiheuttavat näiden tuotteiden hajoamisen mikromuoviksi. Toissijaisia mikromuoveja löytyy pöytäsuolasta, pullotetusta juomavedestä ja muista materiaaleista.

Sääntelyratkaisu

Vuonna 2017 Euroopan komissio määritteli mikromuovit esiin nousevaksi teemaksi muovistrategiassaan. Tämän vuoksi se pyysi Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) valmistelemaan ehdotuksia rajoittamaan tarkoituksellista mikromuovin lisäystä sekä kuluttaja- että ammattituotteisiin. Tammikuussa 2019 ECHA jätti ehdotuksensa kolmesta erilaisesta toimenpiteestä: markkinoiden rajoitus, merkinnät ja raportointi. Tämä heijasti ECHAn johtopäätöstä, että riskit jotka johtuvat tarkoituksellisesti lisätystä mikromuovista eivät ole riittävän hyvin ymmärrettyjä ja hallittuja. Rajoitus voi mennä pidemmälle kuin tarkoituksellisesti lisätty mikromuovi ja sisältää myös pelletit, jauheet, hiutaleet ja muodot, joihin liittyvät riskit ovat vielä tuntemattomia.

EU:lla on menossa ehdotuksen julkinen kuuleminen, mikä selventää mikromuovien kokomääritykseen liittyviä periaatteita ja oikeutusta 0,01 %:n mikromuovipitoisuuden rajalle tuotteissa, kuten kosmetiikka ja pesuaineet. Tämänhetkiset keskustelut kuulemisesta viittaavat siihen, että ECHA aikoo mahdollistaa siirtymän biohajoaviin polymeereihin. Tällä hetkellä kyseiset materiaalit voivat kuitenkin syrjäyttää vain pienen osan maailman muovisovelluksista, johtuen niiden suorituskykyrajoituksista. Biohajoavuus ei myöskään ole toivottavaa korkealaatuisille, kestäville sovelluksille, kuten putket, kaapelieristeet ja autonosat.

Näkemyksemme

Mikromuovit eivät kuulu ympäristöön, veteen tai ruokaan

Lisääntyvä määrä mikromuovia päätyy ympäristöön johtuen maailmanlaajuisesta kasvusta muovin valmistuksessa ja käytössä. Ympäristöön päädyttyään mikromuovin poistaminen on käytännössä mahdotonta. Vain asianmukainen talteenotto ja kierrätys muovin eliniän lopussa voivat tehokkaasti estää mikromuovin leviämisen.

Mikromuovin mahdollinen haitallisuus meren eliöille ja ihmisten terveydelle on merkittävä huoli. Muovin ja mikromuovin nielaiseminen voi tukkia merieläimen ruoansulatuskanavan ja johtaa nälkäkuolemaan.

Tarvitsemme paremman tieteellisen ymmärryksen mikromuoveista ja niiden vaikutuksesta

Tietämyksessämme mikromuovien vaikutuksista on isoja aukkoja, mukaan lukien niiden lähteet, reitit ympäristöön, minne ne päätyvät, kauanko ne säilyvät ja niihin liittyvät riskit.

Mikromuovien mahdolliset vaikutukset ihmisiin ovat vielä tieteellisen keskustelun aiheena ja paljon enemmän tieteellistä tutkimusta tarvitaan. Tämän vuoksi toivotamme tervetulleeksi Maailman terveysjärjestön käynnissä olevan työn tieteellisesti tarkastella mikromuovien mahdollisia riskejä. Olemme myös mukana työryhmässä yhdessä Plastics Europen kanssa arvioimassa nykyistä tieteellistä kirjallisuutta mikromuoveista ja tunnistaaksemme puutteet tietämyksessä. Lisäksi tuemme vapaaehtoisia tuotannonalan pyrkimyksiä poistaa tarkoituksella lisätyt mikromuovit vähitellen käytöstä.

Olemme sitoutuneet siihen, että pellettihävikki tuotannossamme ja toimitusketjussamme on nolla

Olemme sitoutuneet työskentelemään sen eteen, ettei muovipellettejä karkaa tuotannostamme tai toimitusketjustamme. Teemme merkittäviä investointeja parhaaseen käytettävissä olevaa teknologiaan estämään pellettivuodot.

Operation Clean Sweep (OCS) on kansainvälinen ohjelma, jolla pyritään estämään muovipellettien kulkeutuminen meriympäristöön. Olimme yksi ensimmäisistä PlasticsEuropen OCS-sitoumuksen allekirjoittajista ja olemme myös allekirjoittaneet Itävallan kauppakamarin Zero Pellet Loss –sitoumusaloitteen. Yhdessä Totalin kanssa olimme tienraivaajia ja kehitimme maailman ensimmäisen OCS-auditointijärjestelmän ja olemme suorittaneet kaikilla tuotantopaikkakunnillamme tarkastuksia, jotka ovat johtaneet selkeisiin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Yhdessä monien muiden arvoketjun jäsenten kanssa edistämme kolmansien osapuolten OCS-sertifiointijärjestelmän kehittämistä lisätäksemme OCS:n vaikutusta ja uskottavuutta. Yhdenmukainen sertifiointi varmistaa yhdenvertaiset normit kaikille, jotka käsittelevät pellettejä, kaltaisistamme alkutuottajista logistiikkapalveluiden tarjoajiin ja muovien työstäjiin meriroskan edelleen vähentämiseksi.

Muihin toimenpiteisiimme, joilla vahvistamme työkäytäntöjämme ja käyttäytymistä, kuuluvat jatkuvat analyysit, tietoisuuskampanjat ja koulutukset työntekijöille ja alihankkijoille. Olemme ottaneet käyttöön tehokkaita pellettien talteenottotoimia, kuten sihtejä ja pellettierottimia, sekä keräysaltaita ja suodatusyksiköitä, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan. Lisäksi investoimme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen sekä prosesseihimme ja pellettien ja pulvereiden erotustekniikkaan, ja teemme yhteistyötä viranomaisten ja yliopistojen kanssa lisätäksemme tietoamme ja kehittääksemme erotusjärjestelmiämme edelleen.

Olemme myös yhteydessä arvoketjuumme, mukaan lukien asiakkaat, jakelijat, ulkoiset varastot ja logistiikkapalveluiden tarjoajat, ja tulemme ottamaan mukaan myös kompaundoijat sekä siilojen ja säiliöiden puhdistajat. Toivotamme tervetulleiksi sääntelyaloitteet, jotka vahvistaisivat OCS-ohjelmaa tehokkaimpana keinona estää pellettihäviö ja rohkaisemme kaikki toimijoita arvoketjussa allekirjoittamaan tämän ohjelman.