Locations / Sites

Hållbarhet

Borealis hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi är vägledande och stödjer koncernstrategin och vårt syfte. Ambitionen är att skapa en verksamhet som inte slösar med världens resurser, utan utsläpp och påverkan på vår gemensamma miljö, samtidigt som vi driver lönsamhet.

Vår ambition ligger till grund för de beslut vi tar för att säkerställa en hållbar utveckling. För att uppnå detta fortsätter vi att fokusera på cirkulär ekonomi, klimat & energi och hälsa & säkerhet för att varje dag skapa en mer hållbar verksamhet, hos oss och tillsammans med våra samarbetspartners. Hållbarhet skapar lönsam tillväxt i hela värdekedjan. Ständiga förbättringar och ett tätt samarbete med företag, organisationer och institutioner omkring oss, lägger grunden till att vi ska lyckas. Så här mäter vi hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas.

Förbättra hållbarheten i vår verksamhet och försörjningskedja
 • Förhindra pelletsspill
 • Optimera förnybara råvaror för PO och utforska kemisk återvinning av plast
 • Minska förpackningar och förpackningsavfall
 • Öka Borealis energieffektivitet och säkerställa stabil drift
 • Fortsatt utnyttja möjligheterna att använda lokalt producerad förnybar energi
 • Utforskar möjligheterna att reducera CO2-utsläpp från vår verksamhet i enlighet med klimatmålen, till exempel genom CCS/CCU och förnybara råvaror
 • Implementera en proaktiv strategi för kemikaliesäkerhet och ersättningsplanering
 • Säkerställa en trygg arbetsmiljö och processäkerhet
Stödja lönsam tillväxt
 • Leda övergången till den cirkulära ekonomin inom branschen
 • Förbättra PO-produktportföljen för att öka användningen av förnybar energi, förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen

 • Lansera innovationer som förbättrar säkerheten inom livsmedelsförpackningar, fordon, hälso- och sjukvård samt vatten, sanitet, energi och kommunikationsinfrastruktur

Våra mål

Hållbarhet ska stå i centrum för alla Borealis aktiviteter, vilket långsiktigt stödjer våra ägare OMV Groups ambition om en nettonollverksamhet år 2050. Borealis har en ledande roll i omvandlingen av plastindustrin. För att säkerställa genomförandet av koncernens strategi, med vår hållbarhetsambition tydligt i åtanke, har vi satt upp specifika långsiktiga mål för att förbättra cirkulariteten inom plast, skydda klimatet och värna om hälsa och säkerhet i samhället. Genom att uppnå målen och följa riktlinjerna i European Green Deal fullt ut, bidrar vår verksamhet och våra produkter till ett mer hållbart liv.

För att minska vår resursförbrukning har vi följande mål för cirkulär ekonomi för 2030:

1800

kiloton cirkulära produkter av återvunna material

100%

av alla förpackningar ska vara återvinningsbara, återanvändbara eller innehålla förnybar råvara

Vi deltar i arbetet mot klimatförändringar genom att sätta följande energi- och klimatmål för 2030:

100%

el från förnybara källor

20%

förbättrad energieffektivitet (jämfört med 2015)

0

fackling vid normal drift

This is how we plan to reduce our GHG emissions (in million tons CO2e, Scope 1 & 2 combined) in the upcoming decades to reach net zero in 2050:

*including portfolio changes/divestments

För att säkerställa process- och kemikaliesäkerhet kvarstår vårt fokus på hälso- och säkerhetsmål:

0

arbetsrelaterade skador eller olyckor

0

skadliga ämnen i våra produkter enligt REACH*

*Registrering, bedömning, godkännade och begränsning av kemikalier (REACH)


Borealis hållbarhetsstrategi och relaterade mål vägleder oss på vår resa under kommande kritiska år. Det är avgörande att vi minskar vårt miljöavtryck och vi ska fortsätta bidra positivt med våra produkter. Nyckeln för att nå målen är att föra ett nära samarbete med våra partners och intressenter, för att möjliggöra utvecklingen av mer hållbara värdekedjor.