Back to News

Ännu ett rekordår för Borealis, med ett nettoresultat på 1,1 miljarder euro för 2016 och fortsatt hållbar tillväxt

  • Borealis presenterar ett rekordnettoresultat på 1 107 miljoner euro för 2016, jämfört med 988 miljoner euro 2015
  • Högre bidrag från Polylolefins med goda marknadsförutsättningar. Bidraget från Base Chemicals var lägre på grund av svag efterfrågan och låga priser inom gödningsmedel
  • Solitt bidrag från Borouge
NyckeltalK4 

2016

K4 

2015

Helår

2016

Helår 

2015

Försäljning, nettoMEUR1 8031 8037 2187 700
Total försäljning*MEUR2 2692 1468 7689 026
NettoresultatMEUR2392421 107988
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld netto
MEUR157223445702
Skuldsättningsgrad%10%19%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2016 på 239 miljoner euro, jämfört med 242 miljoner euro för samma kvartal 2015. För helåret 2016 noterade företaget ett nettoresultat på 1 107 miljoner euro, jämfört med 988 miljoner euro 2015. Bakom resultatförbättringen för 2016 låg över lag bättre marginaler inom polyolefinverksamheten och ett stärkt bidrag från Borouge efter det framgångsrika genomförandet av Borouge 3-projektet. Bidraget från Base Chemicals var lägre än för 2015, till följd av svag efterfrågan och låga priser inom gödningsmedelsverksamheten.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 157 miljoner euro, huvudsakligen tack vare det solida resultatet för verksamheten. För helåret 2016 minskade nettoskulden med 445 miljoner euro. Som ett resultat förblir Borealis finansiella ställning stark, med en skuldsättningsgrad på 10% vid årsslutet 2016.

Säkerhet

Borealis rapporterar för 2016 ett säkerhetsresultat mätt i antal TRI (Total Recordable Injuries) på 0,9 per miljoner arbetstimmar, jämfört med en TRI-frekvens på 1,4 för 2015. En TRI-frekvens på under 2 är världsledande i branschen. Men Borealis håller fortsatt fast vid sina ambitiösa mål och fortsätter att arbeta hårdare mot slutmålet noll skador. Under 2016 startades ett antal ytterligare initiativ för att driva säkerhetsresultatet i riktning mot detta mål.

Borouge

Borouge, samriskföretaget mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) i Abu Dhabi, UAE, slutförde framgångsrikt sitt megaprojekt Borouge 3. Efter att ha startat sin nya XLPE-anläggning för tvärbunden polyeten har Borouge börjat tillverka tvärbundna polyetenprodukter, baserade på Borealis egenutvecklade Borlink-teknologi, vid den utbyggda anläggningen Borouge 3 i Ruwais, UAE.

Bland kommande steg for Borouge finns optimering av Borouge 1, 2 och 3 och att skapa ytterligare en polypropenanläggning (PP), PP5. Förutsatt ett godkännande av projektet under 2017, skulle PP5 kunna vara i drift omkring 2020. Dessutom kommer Borouge att fokusera på att få råoljan att räcka till ännu mer. För Borouge betyder det krackning av nafta och kanske en mix av andra råvaror och att omvandla dem till nedströmsprodukter. Krackning skulle kunna göras i en anläggning kallad Borouge 4. Om aktieägarna godkänner Borouge 4-projektet skulle det utgöra på långa vägar det mest ambitiösa och utmanande petrokemiprojekt Borealis eller ADNOC någonsin företagit sig.

2016: lägga grunden för hållbar tillväxt

I september offentliggjorde Borealis genomförbarhetsstudien för en ny anläggning för propandehydrogenering (PDH) i världsklass. Anläggningen skulle ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. Slutligt beslut om investeringen förväntas fattas under tredje kvartalet 2018 och anläggningen är planerad att tas i drift under andra halvåret 2021. Den nya PDH-anläggningen skulle få en beräknad produktionskapacitet på 740 kiloton per år, vilket skulle göra den till en av världens största och mest effektiva anläggningar.

I egenskap av branschledare är Borealis fast beslutet att lyfta fram och förverkliga de möjligheter en cirkulär ekonomi erbjuder. Genom att förvärva hela det tyska plaståtervinningsföretaget mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH lyfter Borealis sitt engagemang för den cirkulära ekonomin till en ny nivå. mtm plastics GmbH, i Niedergebra i Tyskland, anses vara tekniskt ledande inom återvinning av blandat plastavfall efter konsumentledet och en av Europas största tillverkare av polyolefinprodukter, som återvunnits efter konsumentledet. Återvinning av plast öppnar en affärsmöjlighet inom den cirkulära ekonomin på en växande marknad, inom ramen för en vidare hållbarhetsagenda.

Framtidsutsikter

– 2016 var ett mycket bra år för Borealis och något alla våra medarbetare ska vara stolta över. Samtidigt som vi inte räknar med att upprepa 2016 års resultat 2017, räknar vi ändå med att 2017 ska bli ett mycket solitt år, där Borealis ligger kvar i toppskiktet av lönsamma företag, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive.

– Vi räknar med att betydande kapacitet kommer att tas i bruk i Nordamerika under 2017. Nordamerika kommer under kommande år att bli en betydande nettoexportör och det vore naivt att tro att det inte påverkar oss. Sådan är helt enkelt vår branschs cykliska verksamhet till sin natur. Vår utmaning hos Borealis är att investera intelligent på ett anticykliskt sätt, som vi gjorde i Borouge 3. På grund av den intensiva tidsplanen för turnaround, som berör fem anläggningar, kommer dessutom 2017 att utgöra än mer av en utmaning.

SLUT

Downloads
Ännu ett rekordår för Borealis, med ett nettoresultat på 1,1 miljarder euro för 2016 och fortsatt hållbar tillväxt English, Swedish
Press Image
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com