Back to News

Borealis levererar ett stabilt finansiellt resultat för 2020 i en instabil marknadsmiljö

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

  • Borealis uppvisar ett stabilt finansiellt helårsresultat för 2020, med en nettovinst på 589 MEUR trots en marknad som påverkats starkt av covid-19-pandemin
  • Nettovinsten på 210 MEUR under fjärde kvartalet 2020 är en mycket stark avslutning på året och utgör en betydande ökning jämfört med både fjärde kvartalet 2019 och tredje kvartalet 2020

Nyckeltal

Q4 2020Q4 2019

Helår

2020

Helår

2019
Försäljning, nettoMEUR1 692 1 858 6 8188 103
Total försäljning*MEUR2 2072 2468 4769 768
NettoresultatMEUR210138589872
Minskning/(ökning) av räntebärande
skuld netto
MEUR77(212)(264)(241)
Skuldsättningsgrad%29%24%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2020 på 210 MEUR, jämfört med 138 MEUR för samma kvartal 2019. Den positiva utvecklingen drevs av en starkare polyolefinmarknad i både Europa och Asien. Det stigande naturgaspriset och driftsproblem påverkade dock resultatet för Borealis Fertilizers.

För helåret 2020 noterade företaget ett nettoresultat på 589 MEUR, jämfört med 872 MEUR 2019. Resultatet för 2020 påverkades negativt av lägre oljepriser, vilket ledde till en mindre fördel inom lätta råvaror och negativa lagereffekter i Europa samt lägre polyolefinpriser i Asien. Dessutom har försämrade marknadsvillkor för gödningsmedel påverkat det finansiella resultatet negativt. Trots covid-19-pandemin förblev efterfrågan på polyolefiner relativt god, vilket ledde till en liten ökning av försäljningsvolymen jämfört med 2019.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 77 MEUR. Under helåret 2020 ökade nettoskulden med 264 MEUR. Det operativa kassaflödet under 2020 översteg 2019-års nivå, vilket möjliggjorde löpande investeringar i stora tillväxtprojekt, förvärv och utbetalning av en utdelning på 300 MEUR för 2019 till Borealis aktieägare. Borealis finansiella ställning förblev stark, med en skuldsättningsgrad på 29 % vid utgången av 2020.

Utvärdering och uppföljning

”Borealis nettovinst på 589 MEUR ligger betydligt under 2019 års nivå, men är trots detta ett starkt finansiellt resultat med tanke på den mycket krävande marknadsmiljön som påverkats av pandemin och de fallande oljepriserna, som lett till en negativ pris- och lagervärdesutveckling”, säger Borealis CEO Alfred Stern.

”Tack vare vår säkerhetskultur, det flexibla tankesättet i vår organisation och engagemanget hos all vår personal har vi lyckats hålla igång driften på alla våra produktionsanläggningar under hela året,utan att behöva införa åtgärder som korttidspermittering. Än en gång vill jag tacka alla medarbetare för deras engagemang och fortsatta stöd. Covid-19-pandemin har visat vikten av Borealis produktportfölj för en mer hållbar livsstil. Vi är övertygade om att Borealis har en stark ställning för att kunna utnyttja de möjligheter till återhämtning som ekonomin efter pandemin kommer att erbjuda, genom ett fortsätta att vara den ledande leverantören av hållbara kemiska och innovativa plastlösningar som skapar värde för samhället.”

SLUT

För ytterligare information, kontakta:
Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Fotonedladdning: Bildgalleri online

Kontakta företaget: Kontaktformulär

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

Downloads
Borealis levererar ett stabilt finansiellt resultat för 2020 i en instabil marknadsmiljö_SE English, Swedish
photo: Borealis CEO Alfred Stern photo: © Borealis
Media Contact
Maria Bildtmark
Regional Communications Expert