Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

photo: Alfred Stern, Borealis CEO

photo: © Borealis

Nyckeltal K2 2019 K2 2018 Jan-jun 2019 Jan-jun 2018
Försäljning, netto MEUR 2 137 2 149 4 280 4 200
Total försäljning * MEUR 2 583 2 460 5 127 4 848
Nettoresultat MEUR 328 293 528 533
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld netto MEUR 279 176 (149) (384)
Skuldsättningsgrad % 22 % 19 %

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2019 på 328 miljoner euro, jämfört med 293 miljoner euro för samma kvartal 2018. Det solida resultatet stöddes av goda marginaler för integrerade polyolefiner i Europa och stärkt resultat inom Borealis gödningsmedelsverksamhet, vilket kompenserade för en svagare polyolefinmarknad i Asien.

Den 7 juni 2019 nådde finska och österrikiska skattemyndigheter en överenskommelse rörande två ärenden avseende beskattningen av Borealis finska dotterbolag Borealis Technology Oy och Borealis Polymers Oy. Tvisten löstes genom en ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure, MAP) mellan Finland och Österrike. Borealis välkomnar att en överenskommelse har nåtts genom vilken dubbelbeskattning slutligen undviks.

Under andra kvartalet minskade nettoskulden med 279 miljoner euro, med stöd av affärsresultatet och ett solitt bidrag från Borouge. Borealis ekonomiska ställning förblir stark med en skuldsättningsgrad på 22% vid utgången av andra kvartalet 2019.

Framtidsutsikter

Borealis har uppnått ett respektabelt resultat under andra kvartalet, vilket lett till ett stabilt resultat för första halvåret. Medan Borouge har upplevt en svagare polyolefinmarknad i Asien, har gödningsmedels-verksamheten gått betydligt bättre under första halvåret 2019, säger Borealis CEO Alfred Stern. – Under andra halvan av 2019 räknar vi med pressade marginaler för integrerade polyolefiner i Europa, men hyser fortsatt tillförsikt om att den positiva trenden för Fertilizers ska hålla i sig.

photo: Alfred Stern, Borealis CEO

photo: © Borealis

Downloads
Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa English, Swedish
photo: Alfred Stern, Borealis CEO photo: © Borealis
photo: Alfred Stern, Borealis CEO photo: © Borealis
Media Contact
Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications

Latest News

Media Release – 14/02/2019

Borealis erhält EcoVadis Gold CSR Rating

Read more

Media Release – 06/02/2019

Borealis und Borouge präsentieren auf Pharmapack 2019 neue, regulierte Bormed™ Healthcare-Lösung für medizinische und diagnostische Geräte

Read more

Media Release – 06/02/2019

Borealis et Borouge présentent leur nouvelle solution Bormed™ pour dispositifs médicaux et de diagnostic lors du salon Pharmapack 2019

Read more

Media Release – 05/02/2019

Borealis Patentanmeldungen erreichen 2018 ein Zehnjahreshoch

Read more

News – 31/01/2019

Borealis genomineerd voor Foreign Investment Trophy 2019

Read more

News – 25/01/2019

Arbetsplatsolycka på Borealis i Stenungsund

Read more

News – 22/01/2019

Sommarvikariat 2019

Read more

News – 21/01/2019

Borealis informationsbrev nr 2/2018

Read more

Media Release – 15/01/2019

Nestlé schließt sich Projekt STOP als neuer strategischer Partner an, um die Vermüllung der Meere zu bekämpfen

Read more