Download list
Locations / Sites
Contacts
Back to News

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

photo: Alfred Stern, Borealis CEO

photo: © Borealis

Nyckeltal K2 2019 K2 2018 Jan-jun 2019 Jan-jun 2018
Försäljning, netto MEUR 2 137 2 149 4 280 4 200
Total försäljning * MEUR 2 583 2 460 5 127 4 848
Nettoresultat MEUR 328 293 528 533
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld netto MEUR 279 176 (149) (384)
Skuldsättningsgrad % 22 % 19 %

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2019 på 328 miljoner euro, jämfört med 293 miljoner euro för samma kvartal 2018. Det solida resultatet stöddes av goda marginaler för integrerade polyolefiner i Europa och stärkt resultat inom Borealis gödningsmedelsverksamhet, vilket kompenserade för en svagare polyolefinmarknad i Asien.

Den 7 juni 2019 nådde finska och österrikiska skattemyndigheter en överenskommelse rörande två ärenden avseende beskattningen av Borealis finska dotterbolag Borealis Technology Oy och Borealis Polymers Oy. Tvisten löstes genom en ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure, MAP) mellan Finland och Österrike. Borealis välkomnar att en överenskommelse har nåtts genom vilken dubbelbeskattning slutligen undviks.

Under andra kvartalet minskade nettoskulden med 279 miljoner euro, med stöd av affärsresultatet och ett solitt bidrag från Borouge. Borealis ekonomiska ställning förblir stark med en skuldsättningsgrad på 22% vid utgången av andra kvartalet 2019.

Framtidsutsikter

Borealis har uppnått ett respektabelt resultat under andra kvartalet, vilket lett till ett stabilt resultat för första halvåret. Medan Borouge har upplevt en svagare polyolefinmarknad i Asien, har gödningsmedels-verksamheten gått betydligt bättre under första halvåret 2019, säger Borealis CEO Alfred Stern. – Under andra halvan av 2019 räknar vi med pressade marginaler för integrerade polyolefiner i Europa, men hyser fortsatt tillförsikt om att den positiva trenden för Fertilizers ska hålla i sig.

photo: Alfred Stern, Borealis CEO

photo: © Borealis

Downloads
Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa English, Swedish
photo: Alfred Stern, Borealis CEO photo: © Borealis
photo: Alfred Stern, Borealis CEO photo: © Borealis
Media Contact
Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications

Latest News

Media Release – 28/09/2018

Borealis’ Executive Vice President Base Chemicals Markku Korvenranta tritt zurück

Read more

Media Release – 28/09/2018

Markku Korvenranta, Vice-président Chimie de base de Borealis, démissionne

Read more

Media Release – 28/09/2018

Borealiksen peruskemikaaleista vastaava johtaja Markku Korvenranta jättää tehtävänsä

Read more

Media Release – 28/09/2018

Borealis Executive Vice President Base Chemicals Markku Korvenranta lämnar sin tjänst

Read more

Media Release – 26/09/2018

Borealis und das ZOOM Kindermuseum fördern kritischen Diskurs mit der neuen Mitmachausstellung ERDE.ERDE

Read more

Media Release – 26/09/2018

Borealis nomme Rainer Höfling au poste de PDG de sa branche Fertilizer & Melamine

Read more

Media Release – 26/09/2018

Borealis ernennt Rainer Höfling zum CEO für den Unternehmensbereich Pflanzennährstoffe & Melamin

Read more

Media Release – 26/09/2018

Borealis nimittää Rainer Höflingin lannoite- ja melamiiniliiketoimintayksikön toimitusjohtajaksi

Read more

Media Release – 26/09/2018

Borealis benoemt Rainer Höfling tot CEO van zijn aparte afdeling Fertilizer & Melamine

Read more