March 02, 2015

Borealis presenterar ett rekordresultat för 2014

Borealis presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2014 på 141 miljoner euro, jämfört med 148 miljoner euro för samma kvartal 2013.

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 571 miljoner euro för 2014, jämfört med 423 miljoner euro 2013
  • Lyckad uppstart för megaprojektet Borouge 3
  • Ett år av aktiv konsolidering för Borealis Group
NyckeltalK4 

2014

K4

2013

Helår

2014

Helår

2013

Försäljning, nettoMEUR1 9802 1088 3308 106
NettoresultatMEUR141148571423
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto
MEUR25541(28)(225)
Skuldsättningsgrad%40%45%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2014 på 141 miljoner euro, jämfört med 148 miljoner euro för samma kvartal 2013. För helåret 2014 noterade företaget ett nettoresultat på 571 miljoner euro, jämfört med 423 miljoner 2013. Bakom resultatförbättringen jämfört med 2013 låg över lag bättre marginaler inom olefin- och polyolefinverksamheterna samt ett stärkt bidrag från Borouge efter uppstarten för Borouge 3. På grund av operativa problem vid de nyligen förvärvade fabrikerna i Frankrike uppvisade gödningsmedelsverksamheten inom Base Chemicals inte lika goda resultat som förväntat.

Nettoskulden minskade med 255 miljoner euro under fjärde kvartalet, främst beroende på ett minskat behov av rörelsekapital till följd av lägre prisnivåer för polyolefiner samt minskade lager efter avslutat storstopp (s.k. turnaround) vid anläggningen i Burghausen i Tyskland. Nettoskulden minskade med 28 miljoner euro under 2014. Med en skuldsättningsgrad på 40% förblir Borealis finansiella ställning stark.

Säkerhetsresultatet fortsatt i världsklass

För 2014 rapporterar Borealis ett säkerhetsresultat mätt i antalet TRI (Total Recordable Injuries) på 1,3 per miljoner arbetstimmar, jämfört med 1,5 för 2013. Trots att en TRI-frekvens under 2 är världsledande i branschen, fortsätter Borealis att hålla fast vid sin höga målsättning och arbetar vidare mot ett slutmål på noll skador.

Uppstart av Borouge 3

En klar höjdpunkt under 2014 för Borouge, ett joint venture mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten, var den lyckade uppstarten av megaprojektet Borouge 3. Efter den framgångsrika starten av krackern i juni, startades tre av fem polyolefin-anläggningar under tiden fram till årets slut. När Borouge 3 har uppnått full kapacitet kommer den att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton. Detta ger Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton, vilket gör Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Borealis och Borouge tillsammans kommer då att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

2014: Ett år av konsolidering för Borealis Group

Borealis har under 2014 framgångsrikt stärkt sin råvaruflexibilitet på lång sikt för sin petrokemiska anläggning i Stenungsund. I februari undertecknade företaget ett nytt långtidsavtal om inköp av etan från norska Statoil för Borealis ångkracker, en av Europas mest råvaruflexibla krackrar. Förutom etan kan den även kracka nafta, propan och butan. Stenungsund har betydande lagringskapacitet för propan/butan (Liquified Petroleum Gas, LPG), vilket gör att företaget kan köpa in LPG från olika källor, med fartygsstorlekar upp till mycket stora gastankfartyg. I augusti undertecknade dessutom Borealis ett tioårigt avtal med Antero Resources om leveranser av etan från USA. Projektet omfattar även ett fraktavtal med Navigator Gas Holdings och en tillhörande mångmiljardinvestering i en uppgradering av krackern samt i uppförandet av en tank för lagring av etan. Den etan som levereras från USA kompletterar avtalet om etanleveranser med Statoil och ger Borealis en intressant, alternativ källa till råvaror.

För att i tiden sammanfalla med företagets 20-årsjubileum i mars, togs en rad initiativ för att förnya varumärken, däribland lansering av en ny företagsdesign och införande av ett nytt motto för Borealis. Borealis har i 20 år format framtiden med plast. I centrum för Borealis nya positionering står mottot Keep Discovering, som hänför sig till den anda av fortlöpande innovation som alltid har utgjort en integrerad del av Borealis och som uppmärksammats internt under hela 2014.
I augusti betonades företagets strategi att bredda sin polyolefinverksamhet på vissa marknadsområden, genom förvärvet av samtliga återstående aktier i DuPont Holding Netherland B.V:s andelar av Speciality Polymers Antwerp N.V. i Zwijndrecht (Antwerpen, Belgien).
Borealis fortsatte att bredda sin närvaro i Sydamerika, närmare bestämt i Brasilien, där företaget gjort en omfattande investering i sitt Itatiba-komplex nära Sao Paulo, för att utveckla de tillväxtmöjligheter som finns inom banbrytande tillämpningar inom fordonsindustrin och för hushållsapparater. 
För Borealis har 2014 varit en tid av aktiv konsolidering, efter en tid av verklig omvandling. Företaget fortsatte att arbeta med tidigare förvärv som Borealis Plastomers (tidigare DEXPlastomers) och Borealis produktion av gödningsmedel i Frankrike, tidigare GPN S.A.

Framtidsutsikter

– Under 2014 har vi jobbat för att ta vara på strategiska möjligheter för att förbli starka inom vår traditionella bas i Europa och ge företaget fler källor till lönsamhet, samtidigt som Borouge byggts upp, kommenterar Mark Garrett, Borealis Chief Executive. – Blickar vi framåt, kommer vi under första halvåret 2015 att påverkas av negativa lagereffekter som en följd av snabbt sjunkande monomerpriser och Borouges lönsamhet kommer att bli lägre på grund av lägre oljepriser. En lägre kostnadsbas kommer emellertid att bidra till att stärka europeiska tillverkares konkurrenskraft. Borealis räknar med att uppleva en solid men lägre lönsamhet under 2015 jämfört med 2014. Företaget kommer att skörda frukterna av den konsolidering som slutfördes under 2014 och av att Borouge 3 tas i full drift. Borealis är dessutom väl positionerat inför framtiden, eftersom företaget under 2014 tog beslut om investeringar för att öka råvaruflexibiliteten, vilket kommer att bidra till att göra företaget fortsatt konkurrenskraftigt och motståndskraftigt även på lång sikt.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av nyskapande lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike bedriver Borealis verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6 500 anställda. Omsättningen uppgick 2014 till 8,3 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64 % av koncernen, där återstående 36 % ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina egenutvecklade Borstar®- och Borlink™-teknologier och 50 års erfarenhet av polyolefiner stöder Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar. 
Utbyggnaden av Borouge 3-anläggningen i Abu Dhabi kommer att tas i full drift under 2015. Borouge 3 kommer när det har uppnått full kapacitet att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton och ge Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton. Borealis och Borouge kommer då att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten, propen, butadien och pygas, till en lång rad industrier. Tillsammans med Borouge har de två företagen en kapacitet på cirka 6,5 miljoner ton baskemikalier.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an verkliga utmaningar i samhället och erbjuda verkliga lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidrar till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com