Back to News

Borealis ser en stark start på 2016 med ett nettoresultat på 255 MEUR

  • Borealis redovisar ett nettoresultat på 255 miljoner euro för första kvartalet 2016, vilket är en ökning med 137 miljoner euro jämfört med första kvartalet 2015
  • Ett framgångsrikt finansiellt avslut för det nya kraftvärmeverket i Porvoo i Finland med ett totalt investeringsvärde på cirka 400 miljoner euro
  • Investering på 80 miljoner euro planeras i produktionsanläggningarna för melamin och gödningsmedel i Linz i Österrike
NyckeltalK1 

2016

K1

2015

K4

2015

Helår

2015

Försäljning, nettoMEUR1 8711 9881 8037 700
Total försäljning*
MEUR2 1932 2672 1469 026
Nettoresultat
MEUR255137242988
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR(125)132223702
Skuldsättningsgrad%22%34%19%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för första kvartalet 2016 på 255 miljoner euro, jämfört med 137 miljoner euro för samma kvartal 2015. Det stärkta resultatet beror bland annat på de mycket höga marginalerna inom polyolefinverksamheten. Baskemikalieverksamheten upplevde också ett förbättrat resultat jämfört med första kvartalet 2015, medan bidraget från Borouge var lägre på grund av begränsad råvarutillgång.

Nettoskulden steg med 125 miljoner euro första kvartalet, vilket främst berodde på en utbetalning av utdelning till Borealis aktieägare på 425 miljoner euro. Trots ökningen av nettoskuld förblir Borealis finansiella ställning stark, med en skuldsättningsgrad på 22% vid utgången av första kvartalet 2016.

Borouge

Efter uppstarten av Borouge 3 2015, som gjorde Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex, har Borouge nu startat ett optimeringsprogram på alla anläggningar.

Genom uppstarten av Borouge 3 har företagets produktionskapacitet mer än fördubblats och är nu 4,5 miljoner ton. Nästa steg i det här projektet är den övergripande optimeringen i hela Borouge-komplexet, inklusive produktion, materialhantering och försäljning.

Den enda kvarvarande enheten på Borouge 3 som ska startas upp under andra kvartalet 2016 är XLPE-anläggningen (för tvärbunden polyeten). När den är igång kommer den kombinerade polyolefinproduktionen hos Borealis och Borouge att ligga på 8 miljoner ton per år.

Investering i framtiden

I mars meddelade Borealis, Neste och Veolia att bygget av ett nytt kraftvärmeverk i Porvoo i Finland slutförts med ett lyckat finansiellt resultat. Syftet med projektet var att möta energibehoven hos Neste och Borealis. Anläggningen ska drivas av Veolia. Neste och Veolia äger båda 40% av kraftvärmeverket och Borealis äger 20%. Totalt har cirka 400 miljoner euro investerats i projektet.

Borealis har även presenterat nya investeringar i produktionsanläggningarna för melamin och gödningsmedel i Linz i Österrike Hjärtat i det så kallade "Linz 2020"-programmet är ett investeringspaket på 80 miljoner euro, som ska stärka den långsiktiga konkurrenskraften hos anläggningen i Linz.

Efter första kvartalet 2016

Den långsiktiga etanförsörjningen vid Borealis anläggning i Stenungsund, med etan från USA, har nått en ny milstolpe: den 3 maj 2016 firade Navigator Gas och Borealis dopet av fartyget Navigator Aurora, det nya toppmoderna etanfartyget som lastar 35 000 kubikmeter, i Shanghai i Kina. Det här fartyget är ett av världens modernaste och kommer att garantera kostnadseffektiv, säker och tillförlitlig transport av etan till Borealis anläggning i Stenungsund. Under tiden fortlöper multimiljoneuroinvesteringen i krackeruppgraderingen och konstruktionen av en etanlagringstank vid Borealis anläggning Stenungsund i enlighet med planen. En ny enhet för lossning och lagring kommer att tas i drift under fjärde kvartalet 2016.

Framtidsutsikter

- Borealis fortsätter att dra nytta av strategin med att utöka de tre resultatenheterna polyolefiner, baskemikalier och Borouge, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Polyolefinverksamheten gav ett fantastiskt bidrag under första kvartalet med stöd av den höga marginalen inom polyolefinindustrin, vilket lett till markant förbättring av det totala resultatet för Borealis jämfört med första kvartalet 2015. Borouges resultat för första kvartalet påverkades av den begränsade råvarutillgången, men marknadsvillkoren i Borouges kärnområde förblir starka.

- Under andra kvartalet räknar Borealis med ännu ett starkt resultat, dock lägre än resultatet för andra kvartalet 2015. Både Borouge och verksamheten inom baskemikalier bör se ett ökat vinstbidrag under andra kvartalet jämfört med första, samtidigt som vi förväntar oss att polyolefinverksamheten fortsätter att gå bra.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis ser en stark start på 2016 med ett nettoresultat på 255 MEUR English, Swedish
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more