Back to News

Borealis uppnår stärkt nettoresultat

  • Borealis uppvisade ett nettoresultat på 143 miljoner euro för det andra kvartalet 2014
  • Starten av Borouge 3 framskrider väl och krackern är i full drift
  • Borealis och SKW Stickstoffwerke Piesteritz kommer att fortsätta sitt samarbete vid Borealis produktionsanläggning för melamin i Piesteritz i Tyskland
  • I augusti meddelade Borealis att man har ingått ett 10-årsavtal med Antero Resources rörande etanleveranser från USA
NyckeltalK2 

2014

K2

2013

H1

2014

H1 

2013

Försäljning, nettMEUR2 0911 9764 3473 955
NettoresultatMEUR14383245144
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto
MEUR(58)(154)(169)(327)
Skuldsättningsgrad%48%50%

Borealis, en ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, uppvisade ett nettoresultat för andra kvartalet 2014 på 143 miljoner euro, jämfört med 83 miljoner euro för samma kvartal 2013. Det stärkta resultatet avspeglar bättre marginaler för polyolefinverksamheten, samtidigt som gödningsmedelsverksamheten påverkades av ett planerat underhållsstopp i Grand-Quevilly i Frankrike. Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi, visade fortsatt upp ett starkt resultat som var bättre för andra kvartalet 2014 än för andra kvartalet 2013. Det stärkta resultatet för Borouge kommer samtidigt som uppstartsaktiviteterna i Borouge 3-projektet pågår.

Nettoskulden steg med 58 miljoner euro andra kvartalet 2014, vilket främst berodde på ett större behov av rörelsekapital. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 48% vid utgången av andra kvartalet.

Starten av Borouge 3 i full gång

Borouge har framgångsrikt startat sin tredje etankracker, som en del av företagets Borouge 3-utbyggnad och har sedan mitten av juni producerat eten enligt specifikationer. Krackern har en årskapacitet för etenproduktion på 1,5 miljoner ton. De två Borstar polyetenanläggningarna, en för lågdensitetspolyeten och de två Borstar polypropenanläggningarna startas i tur och ordning under kommande period.

Strategiska beslut för att förbli starka i Europa

Borealis och SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH har nått en överenskommelse rörande fortsatt samarbete vid Borealis produktionsanläggning för melamin i Piesteritz i Tyskland. Nya kontrakt om leveranser av urea, andra viktiga råvaror samt energi och tillhörande tjänster undertecknades i juni. Kontrakten träder i kraft i januari 2015.

I juni meddelade Borealis att man avyttrar sin samägandedel av produktionsanläggningen för urea i Le Havre och därtill hörande lagringsanläggning för ammoniak i Gonfreville l'Orcher i Frankrike. Efter avyttringen kommer fabriken och den därtill hörande lagringsanläggningen att vara helägda av Yara France, som redan äger resterande del och driver dessa anläggningar. Avyttringen kommer inte att påverka Borealis anställda.

Efter andra kvartalet 2014 - tar vara på strategiska möjligheter

Den 7 augusti undertecknade Borealis en överenskommelse med DuPont Holding Netherlands om förvärv av deras 67% aktieinnehav i Speciality Polymers Anwerp. Företaget, som ligger i Zwijndrecht i Belgien, är ett samriskföretag mellan DuPont (67%) och Borealis (33%) och tillverkar i huvudsak etenakrylatcopolymerer och etenvinylacetat (EVA).

Den 7 augusti meddelade Borealis också att man ingått ett tioårsavtal med det i USA börsnoterade företaget Antero Resources om leveranser av 240.000 ton etan per år från USA till dess flexibla ångkracker i Stenungsund i Sverige. Ett långsiktigt fraktavtal har i samband med detta tecknats med Navigator Holdings, som kommer att bygga ett nytt, toppmodernt fartyg på 35.000 m3 för etan för att garantera kostnadseffektiv, säker och tillförlitlig transport av etan till Stenungsund. Etanet, som levereras till Stenungsund, kommer att lagras i en specialbyggd tank för kyld etan. Totalt kommer 120 miljoner euro (cirka en miljard kronor) att investeras i Stenungsund, vilket även omfattar en uppgradering av krackern.

Med alltmer utmanande förutsättningar i Europa fortsätter vi att ta vara på möjligheterna inom hela värdekedjan, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. Med den nyligen träffande överenskommelsen om övertagandet av Speciality Polymers Antwerp i Belgien tillför vi akrylatpolymerer till vårt produktportfölj, en viktig byggsten för våra värdeskapande produkter inom energi- och infrastruktursegmentet. På råvarusidan kommer avtalet med USA-baserade Antero Resources för leveranser av etan till vår flexibla kracker i Stenungsund, att göra det möjligt för oss att dra fördel av den betydande förskjutningen av tillgången på etan som utlösts av USA:s skiffergasboom och stärker vår ställning inom monomer i Europa.

Framtidsutsikter

Det stärkta resultatet under andra kvartalet och de första sex månaderna avspeglar bättre marginaler inom polyolefinbranschen, liksom våra fortlöpande ansträngningar för att förbättra effektivitet, driftsäkerhet och kommersiellt ledarskap, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. – Även om mycket fortfarande återstår att göra, ligger vi nu väl i linje för att fram till årets slut uppnå full produktion för Borouge 3-utbyggnaden, med den framgångsrika starten av krackern som ett viktigt första steg.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis uppnår stärkt nettoresultat för andra kvartalet English, Swedish
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more