August 14, 2014

Borealis uppnår stärkt nettoresultat

Borealis uppvisade ett nettoresultat för andra kvartalet 2014 på 143 miljoner euro, jämfört med 83 miljoner euro för samma kvartal 2013.

  • Borealis uppvisade ett nettoresultat på 143 miljoner euro för det andra kvartalet 2014
  • Starten av Borouge 3 framskrider väl och krackern är i full drift
  • Borealis och SKW Stickstoffwerke Piesteritz kommer att fortsätta sitt samarbete vid Borealis produktionsanläggning för melamin i Piesteritz i Tyskland
  • I augusti meddelade Borealis att man har ingått ett 10-årsavtal med Antero Resources rörande etanleveranser från USA
NyckeltalK2 

2014

K2

2013

H1

2014

H1 

2013

Försäljning, nettMEUR2 0911 9764 3473 955
NettoresultatMEUR14383245144
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto
MEUR(58)(154)(169)(327)
Skuldsättningsgrad%48%50%

Borealis, en ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, uppvisade ett nettoresultat för andra kvartalet 2014 på 143 miljoner euro, jämfört med 83 miljoner euro för samma kvartal 2013. Det stärkta resultatet avspeglar bättre marginaler för polyolefinverksamheten, samtidigt som gödningsmedelsverksamheten påverkades av ett planerat underhållsstopp i Grand-Quevilly i Frankrike. Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi, visade fortsatt upp ett starkt resultat som var bättre för andra kvartalet 2014 än för andra kvartalet 2013. Det stärkta resultatet för Borouge kommer samtidigt som uppstartsaktiviteterna i Borouge 3-projektet pågår.

Nettoskulden steg med 58 miljoner euro andra kvartalet 2014, vilket främst berodde på ett större behov av rörelsekapital. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 48% vid utgången av andra kvartalet.

Starten av Borouge 3 i full gång

Borouge har framgångsrikt startat sin tredje etankracker, som en del av företagets Borouge 3-utbyggnad och har sedan mitten av juni producerat eten enligt specifikationer. Krackern har en årskapacitet för etenproduktion på 1,5 miljoner ton. De två Borstar polyetenanläggningarna, en för lågdensitetspolyeten och de två Borstar polypropenanläggningarna startas i tur och ordning under kommande period.

Strategiska beslut för att förbli starka i Europa

Borealis och SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH har nått en överenskommelse rörande fortsatt samarbete vid Borealis produktionsanläggning för melamin i Piesteritz i Tyskland. Nya kontrakt om leveranser av urea, andra viktiga råvaror samt energi och tillhörande tjänster undertecknades i juni. Kontrakten träder i kraft i januari 2015.

I juni meddelade Borealis att man avyttrar sin samägandedel av produktionsanläggningen för urea i Le Havre och därtill hörande lagringsanläggning för ammoniak i Gonfreville l'Orcher i Frankrike. Efter avyttringen kommer fabriken och den därtill hörande lagringsanläggningen att vara helägda av Yara France, som redan äger resterande del och driver dessa anläggningar. Avyttringen kommer inte att påverka Borealis anställda.

Efter andra kvartalet 2014 - tar vara på strategiska möjligheter

Den 7 augusti undertecknade Borealis en överenskommelse med DuPont Holding Netherlands om förvärv av deras 67% aktieinnehav i Speciality Polymers Anwerp. Företaget, som ligger i Zwijndrecht i Belgien, är ett samriskföretag mellan DuPont (67%) och Borealis (33%) och tillverkar i huvudsak etenakrylatcopolymerer och etenvinylacetat (EVA).

Den 7 augusti meddelade Borealis också att man ingått ett tioårsavtal med det i USA börsnoterade företaget Antero Resources om leveranser av 240.000 ton etan per år från USA till dess flexibla ångkracker i Stenungsund i Sverige. Ett långsiktigt fraktavtal har i samband med detta tecknats med Navigator Holdings, som kommer att bygga ett nytt, toppmodernt fartyg på 35.000 m3 för etan för att garantera kostnadseffektiv, säker och tillförlitlig transport av etan till Stenungsund. Etanet, som levereras till Stenungsund, kommer att lagras i en specialbyggd tank för kyld etan. Totalt kommer 120 miljoner euro (cirka en miljard kronor) att investeras i Stenungsund, vilket även omfattar en uppgradering av krackern.

Med alltmer utmanande förutsättningar i Europa fortsätter vi att ta vara på möjligheterna inom hela värdekedjan, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. Med den nyligen träffande överenskommelsen om övertagandet av Speciality Polymers Antwerp i Belgien tillför vi akrylatpolymerer till vårt produktportfölj, en viktig byggsten för våra värdeskapande produkter inom energi- och infrastruktursegmentet. På råvarusidan kommer avtalet med USA-baserade Antero Resources för leveranser av etan till vår flexibla kracker i Stenungsund, att göra det möjligt för oss att dra fördel av den betydande förskjutningen av tillgången på etan som utlösts av USA:s skiffergasboom och stärker vår ställning inom monomer i Europa.

Framtidsutsikter

Det stärkta resultatet under andra kvartalet och de första sex månaderna avspeglar bättre marginaler inom polyolefinbranschen, liksom våra fortlöpande ansträngningar för att förbättra effektivitet, driftsäkerhet och kommersiellt ledarskap, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. – Även om mycket fortfarande återstår att göra, ligger vi nu väl i linje för att fram till årets slut uppnå full produktion för Borouge 3-utbyggnaden, med den framgångsrika starten av krackern som ett viktigt första steg.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel och firar i år sitt 20-årsjubileum. Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har för närvarande cirka 6.400 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder. Omsättningen uppgick 2013 till 8,1 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina Borstar®- och BorlinkTM-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar.

Borouge 3-expansionsprojektet i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014. Borouge kommer, när det har uppnått full kapacitet, att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton. Detta ger Borouge en årlig kapacitet på 4,5 miljoner ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att tillsammans ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten, propen och s.k. pygas till en lång rad branscher. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen 2014 att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år. Denna volym kommer att öka till cirka fem miljoner ton i slutet av 2014.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska utmaningar i samhället och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen samt bidra till att hitta lösningar till världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the WorldTM-programmet.Water for the World™ programme.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com