Back to News

Borealis uppvisar ett extraordinärt resultat med en nettovinst på 988 miljoner euro för 2015

  • Borealis redovisar ett rekordhögt nettoresultat på 988 miljoner euro för 2015 jämfört med 571 miljoner euro för 2014
  • Resultaten för samtliga affärsområden har förbättrats med stöd av ett starkare marknadsklimat under 2015 jämfört med 2014
  • Framgångsrik uppstart av megaprojektet Borouge 3
Nyckeltal och kvoterK4 

2015

K4

2014

Helår 

2015

Helår 

2014

Försäljning, nettoMeuro1 803 1 9807 7008 330
NettoresultatMeuro242141988571
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
Meuro223255702(28)
Skuldsättningsgrad%19% 40%

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2015 på 242 miljoner euro, jämfört med 141 miljoner euro för samma kvartal 2014. Det ger en nettovinst på 988 miljoner euro för hela 2015 jämfört med 571 miljoner euro för 2014. Det förbättrade resultatet jämfört med 2014 beror generellt sett på högre marginaler inom polyolefinbranschen, ett större bidrag från baskemikalier och ett förbättrat bidrag från Borouge efter den framgångsrika uppstarten av Borouge 3-projektet. Inom baskemikalier har produktionen av gödningsmedel förbättrats, men den totala operabiliteten ligger ännu inte på önskad nivå.

Under fjärde kvartalet sjönk nettoskulden med 223 miljoner euro till stor del på grund av stabila affärsresultat och en lagerminskning efter slutfört underhållsstopp (s.k. turnaround) i Stenungsund i Sverige. För helåret 2015 sjönk nettoskulden med 702 miljoner euro tack vare de goda vinsterna inom hela verksamheten. Borealis finansiella position stärktes därmed ytterligare med en skuldsättningsgrad på 19% vid årsslutet 2015.

Säkerhet

Borealis rapporterar en frekvens för registrerade personskador (TRI, Total Recordable Injuries) på 1,4 per en miljon arbetstimmar under 2015, jämfört med en TRI-frekvens på 1,3 under 2014. En TRI-frekvens under två är världsklass inom branschen. Borealis har dock kvar sina ambitiösa mål och fortsätter att jobba hårdare mot slutmålet på noll skador. Ett antal nya initiativ lanserades under 2015 för att driva säkerhetsresultatet mot detta mål.

Borouge 3

Borouge, samriskföretaget mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten, fortsatte med den framgångsrika uppstarten av megaprojektet Borouge 3 under 2015. I april genomförde Borouge en lyckad uppstart av anläggningen för lågdensitetspolyeten (LD1). Nu är krackern och alla fem polyolefinanläggningar igång enligt plan. Den enda kvarvarande enheten som ska startas är fabriken för tvärbunden polyeten (XLPE), som kommer att innebära att megaprojektet Borouge 3 har slutförts.

Borouge 3 kommer, när det har uppnått full kapacitet, att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton och ge Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton, vilket gör Borouge till det största integrerade polyolefinkomplexet i världen. Borealis och Borouge kommer då att ha en sammanlagd kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

2015: investeringar för framtiden

Utöver slutförandet av Borouge 3 har Borealis presenterat ett antal stora investeringar i och utanför Europa under 2015:

I maj informerade Borealis och Agrifos Partners LLC, ett företag inom projektutveckling, en stor milstople i utvecklingen av en anläggning för ammoniakproduktion i USA. Borealis och Agrifos har nått en preliminär överenskommelse om att via Gulf Coast Ammonia LLC (GCA) utveckla ett ammoniakprojekt i världsklass. Anläggningen kommer att placeras inom ett befintligt kemikluster vid Texas kust mot mexikanska bukten och garantera långsiktig försörjning av råvaror baserat på den ekonomiskt attraktiva amerikanska naturgasen, vilket ytterligare stärker Borealis verksamhet inom gödningsmedel.

I juli presenterade Borealis en investering på 160 miljoner euro i Stenungsund i Sverige för uppgradering och renovering av fyra krackerugnar till högsta tillgängliga standard vad gäller processäkerhet och energieffektivitet. Härmed kan Borealis säkerställa förbättrad tillförlitlighet och driftsäkerhet samtidigt som anläggningens komplexitet och underhållsbehov minskar.

I december informerade Borealis, tillsammans med Neste och Veolia, om sitt avtal att skapa ett samriskföretag för byggnation av ett nytt kombinerat värme- och kraftverk i Porvoo i Finland. Anläggningen ska producera och leverera ånga, luft, vatten och el till Nestes raffinaderi och Borealis petrokemiska anläggning, med en total investeringskostnad som beräknas till 400 miljoner euro.

Framtidsutsikter

- 2015 var ett mycket bra år ekonomiskt sett för Borealis och vi uppnådde ett rekordresultat genom att ytterligare förbättra rekordresultatet från 2014. Arbetet fortsätter dock med att förbättra vår säkerhet och drifttillförlitlighet, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Under 2015 var marginalerna inom polyolefinbranschen höga. Trots att råvarukostnaderna sjönk backade inte polyolefinpriserna i samma utsträckning. Detta berodde på en snäv marknad till följd av hög efterfrågan i kombination med en utbudsbrist, framför allt till följd av oplanerade produktionsstopp. Importen av polyolefiner till Europa har dessutom inte varit konkurrenskraftig till följd av den försvagade euron. Vi räknar med att denna situation ska lätta under 2016, men vi tror att marginalen för polyolefinbranschen kommer att förbli hög. Dessutom räknar vi med ytterligare förbättringar inom vår gödningsmedelsverksamhet, samtidigt som Borouges lönsamhet kommer att påverkas av den lägre prisbilden i Asien. Generellt räknar Borealis med en stabil, men lägre, lönsamhet under 2016 jämfört med 2015, eftersom strategin för tillväxt inom de tre vinstcentren polyolefiner, baskemikalier och Borouge bidrar till att säkerställa konkurrenskraften och flexibiliteten inom företaget.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com 

Downloads
Borealis uppvisar ett extraordinärt resultat med en nettovinst på 988 miljoner euro för 2015 English, Swedish
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com