Back to News

Borealis uppvisar ett fortsatt starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 1 095 miljoner euro för 2017

  • Borealis presenterar en fortsatt stabil nettovinst på 1.095 miljoner euro för 2017, i nivå med förra årets rekordresultat 
  • Goda integrerade polyolefinmarginaler och det fortsatt starka vinstbidraget från Borouge är de största underliggande faktorerna bakom resultatet 
  • Höjdpunkterna för 2017 är tillkännagivandet av ytterligare betydande globala tillväxtprojekt och genomförandet av ett rekordstort antal storstopp (s.k. turnarounds)
Nyckeltal Kv4
2017
Kv4
2016
Helår
2017
Helår
2016
Försäljning, netto MEUR 1,852 1,803 7,564 7,218
Total försäljning* MEUR 2,175 2,269 9,069 8,768
Nettoresultat MEUR 247 239 1,095 1,107
Minskning / (ökning) av räntebärande skuld netto MEUR 335 157 (140) 445
Skuldsättningsgrad % 12% 10%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag.

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2017 på 247 miljoner euro, jämfört med 239 miljoner euro för samma kvartal 2016. För helåret 2017 noterade företaget ett nettoresultat på 1.095 miljoner euro, jämfört med 1.107 miljoner 2016. Bakom resultatet för 2017 låg goda  integrerade polyolefinmarginaler i Europa och ett högre vinstbidrag från Borouge. Till följd av fortsatt svaga marknadsförutsättningar för gödnings-medelsverksamheten var bidraget från Base Chemicals mindre än för 2016.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 335 miljoner euro. För helåret 2017 ökade nettoskulden med 140 miljoner euro, främst som ett resultat av den höga investeringsnivån i anslutning till tillväxtprojekt och turnarounds, jämte lämnad utdelning på 750 miljoner euro till Borealis aktieägare, vilken huvudsakligen kompenserades av ett starkt kassainflöde från det solida verksamhetsresultatet. Följaktligen förblir Borealis finansiella ställning stark, med en skuldsättningsgrad på 12% vid utgången av 2017.

Säkerhet 

Borealis redovisar för 2017 ett säkerhetsresultat mätt i antal TRI (Total Recordable Injuries) på 1,1 per miljoner arbetstimmar, jämfört med en TRI-frekvens på 0,9 för 2016. En TRI-frekvens under två anses inom branschen vara i världsklass och säkerhetsresultatet för 2017 måste ses mot bakgrund av ett tungt turnaround-program, som berörde fem anläggningar: Kallo, Geleen, Grandpuits, Schwechat och Porvoo. Borealis fortsätter att sätta upp ambitiösa säkerhetsmål och kommer att jobba mot ett slutmål på noll skador. Under 2017 startades fler och riktade initiativ för att driva säkerhetsresultatet mot detta mål. 

Borouge

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) och Borealis presenterade ett ramavtal rörande två nyckelprojekt som kommer att utöka den petrokemiska verksamheten nedströms hos både ADNOC och Borealis samt stödja genomförandet av ADNOC:s integrerade ”Smart growth and Partnership”-strategi. ADNOC och Borealis har gått vidare till prefeed-fasen för uppförandet av Borouge 4-komplexet, som är planerat att tas i drift omkring 2023. Borouge 4 omfattar en mixed feedstock-kracker i global skala, som använder befintliga råvaror i Abu Dhabi och enheter för nedströmsderivat för både polyolefin- och icke-polyolefinprodukter.

Företagen började samtidigt begära in EPC-offerter (tekniskt arbete, inköp och konstruktion) för ytterligare en polypropenanläggning (PP5) baserad på Borealis patenterade Borstar®-teknologi. Anläggningen, som ska integreras med Borouge 3, kommer att öka värdet på den överskottspropen som är tillgänglig från ADNOC Refinings nya PDH-enhet (propandehydrering) och ska producera cirka 0,5 miljoner ton polypropen per år.

På produktsidan presenterade Borealis och Borouge lanseringen av Anteo™, en ny serie LLDPE-förpackningsprodukter (Linear Low Density Polyethylene) för den globala förpackningsmarknaden. Anteo utgör den kompletta lösningen för högpresterande, flexibla flerlagerförpackningar med Borealis BBT-teknik (Borstar Bimodal Terpolymer). Borouge tillverkar Anteo vid Ruwais-anläggningen i Förenade Arabemiraten (UAE).

2017: fortsatt resa mot hållbar global tillväxt

Under 2017 presenterades ett antal viktiga globala tillväxtprojekt. Bland dem fanns ingåendet av ett preliminärt avtal mellan Borealis och NOVA Chemicals Corporation (NOVA Chemicals) om att bilda ett joint venture (JV) med Total Petrochemicals and Refining USA, Inc. (Total). JV ska bygga och äga en ny kracker för lätta råvaror och en ny Borstar polyetenanläggning (PE) i Bayport, Texas. Den kommer även att inbegripa Totals befintliga PE-anläggning i Bayport. För att bidra till att säkra sin position som en lokal leverantör till OEM-företag och deras Tier-partner i Nordamerika tillkännagav dessutom Borealis sitt beslut att bygga en särskild compounding-anläggning för polypropen för fordonsbranschen i Taylorsville, Alexander County, i North Carolina i USA.

I september presenterade Borealis feed-fasen för en ny anläggning i världsklass för propandehydro-genering (PDH), som är planerad att ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. Slutligt beslut om investeringen förväntas fattas under tredje kvartalet 2018 och anläggningen är planerad att tas i drift under andra halvåret 2021. I november meddelade Borealis att man ska studera möjligheterna att markant öka kapaciteten för sina PP-anläggningar (polypropen) i Europa. Genomför-barhetsstudien ska utvärdera en rad kapacitetsökningar genom att avlägsna flaskhalsar vid de befintliga europeiska PP-fabrikerna och initialt inriktas på de tre PP-anläggningar som är i drift i Belgien. De slutliga investeringsbesluten beräknas tasunder fjärde kvartalet 2018 och kapacitetsökningarna får effekt från första kvartalet 2020 till början av 2022.

Framtidsutsikter

2017 var ännu ett mycket bra år för Borealis, med ett mycket starkt finansiellt resultat och en nettovinst som för andra året i rad översteg en miljard euro och vi bibehåller därmed vår position som ett av Österrikes mest lönsamma företag. Med kommande betydande kapacitetsutbyggnader räknar vi med en viss avmattning för polyolefinpriserna i Europa, men bedömeratt ett bättre resultat inom gödningsmedel åtminstone i viss mån ska kompensera för prispressen på polyolefiner. Det gör att vi räknar med att 2018 blir ett solitt år, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive.  

Vi fortsatte under 2017 vår övergång till en ny fas av tillväxt och global expansion, med många av stora tillväxtprojekt de kommande åren. Vår utmaning hos Borealis ligger i att investera intelligent på ett anticykliskt sätt på en cyklisk marknad, som vi gjorde med Borouge 3.

SLUT

Downloads
Borealis uppvisar ett fortsatt starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 1 095 miljoner euro för 2017 English, Swedish
photo: Mark Garrett, Borealis Chief Executive (CEO) © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com