Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Borealis uppvisar positivt resultat för andra kvartalet trots covid-19 och låga oljepriser

Photo: Alfred Stern CEO Borealis

© Borealis

  • Lägre vinst Q2 jämfört med 2019 beror främst på negativ lagervärdesutveckling till följd av fallande oljepriser, minskade fördelar med användning av lätta råvaror jämfört med nafta samt det oplanerade avbrottet vid ångkrackern i Sverige
  • Relativt stabila försäljningsvolymer för polyolefiner
  • Pågående resiliensprogram bidrar till att bibehålla en stabil ekonomisk position trots osäkra globala marknadsutsikter
  • Högre nettoresultat förväntas för andra halvåret 2020
Nyckeltal Q2 2020 Q2 2019 Jan–jun 2020 Jan–jun 2019
Försäljning, netto MEUR 1529 2137 3492 4280
Total försäljning* MEUR 1890 2583 4199 5127
Nettoresultat MEUR 64 328 215 528
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld netto MEUR (279) 279 (395) (149)
Skuldsättningsgrad % 31 % 22 %

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2020 på 64 MEUR, jämfört med 328 MEUR för samma kvartal 2019. Den minskade vinsten jämfört med andra kvartalet 2019 beror främst på negativ lagervärdesutveckling till följd av fallande oljepriser, minskade fördelar med användning av lätta råvaror jämfört med nafta samt det oplanerade avbrottet vid ångkrackern i Sverige. Försäljningsvolymen inom polyolefinverksamheten förblev relativt stabil, även under pandemin, och bidraget från gödningsmedelsverksamheten var i nivå med samma period 2019. Borouge noterade dock större försäljningsvolymer på årsbasis, men svagare polyolefinpriser i Asien påverkade vinsten negativt.

Framtidsutsikter

”Den europeiska polyolefinindustrin har påverkats av covid-19 och de fallande oljepriserna sedan slutet av första kvartalet 2020. Krisen har dock visat hur viktiga våra produkter är för ett hållbart liv under en pandemi. Vissa segment i vår varierade portfölj av användningsområden fungerar bra –hälsovårdsprodukter, förpackningsmaterial samt gödningsmedel - men vår verksamhet för delar till fordonsindustrin har inte undgått de utmaningar som drabbat många aktörer inom den här branschen,” kommenterar Alfred Stern, Borealis VD. ”Det resiliensprogram vi lanserade, med fokus på sänkta kostnader och investeringar, bidrar till att upprätthålla positiva resultat och starkt kassaflöde även under covid-19-krisen. För andra hälften av året förväntar vi oss att nettoresultatet ska öka igen, jämfört med första halvåret 2020. Borealis befinner sig i en bra position för att framgångsrikt ta sig igenom denna utmanande period och förbli en stark partner till våra kunder och för värdekedjan.”

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Virginia Mesicek
Senior Manager, External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Photo: Alfred Stern CEO Borealis

© Borealis

Downloads
20 08 06 Borealis uppvisar positivt resultat för andra kvartalet trots covid-19 och låga oljepriser_SE English, Swedish
Photo: Alfred Stern CEO Borealis © Borealis
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

News – 22/06/2020

Borealis miljörapport 2019

Read more

Media Release – 06/05/2020

Stabilt resultat under första kvartalet 2020 trots den hotande effekten av covid-19 och fallande oljepriser

Read more

News – 24/04/2020

Borealis DIGITAL Science Week 20-24 juli

Read more

Media Release – 27/02/2020

Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor

Read more

News – 22/01/2020

Sommarvikariat 2020: ansökningssidan är nu stängd!

Read more

Media Release – 08/11/2019

Försvagade marknadsförutsättningar globalt håller tillbaka Borealis resultat för tredje kvartalet, medan verksamheten i Europa fortsatt är robust

Read more

Media Release – 08/08/2019

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

Read more

News – 04/07/2019

Tillsynsbesök på Borealis krackernanläggning 25 juni

Read more

News – 29/05/2019

Tillsynsbesök enligt IED på Borealis polyetenanläggning 13 maj

Read more