June 13, 2023

Muoviteollisuuden kestävää muutosta edistävässä SPIRIT-ohjelmassa lupaavia tuloksia toisen toimintavuoden käynnistyttyä

  • Borealiksen vetämä ja Business Finlandin Veturi-rahoituksen saanut nelivuotinen SPIRIT-tutkimusohjelma pyrkii edistämään muoviteollisuuden kestävämpää tulevaisuutta. Ohjelman ensimmäinen toimintavuosi sujui erinomaisesti.
  • Aktiivinen ekosysteemi on houkutellut mukaan monialaiseen T&K-yhteistyöhön yli 40 kumppaniorganisaatiota yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä eri alojen yrityksistä ja käynnissä on jo 11 ekosysteemihanketta.

Muoviteollisuuden muutos vaatii laaja-alaista yhteistyötä, jossa verkostoituminen ja vahvan ekosysteemin rakentaminen on toiminnan keskiössä. ”Minua ilahduttaa nähdä selkeää kysyntää ja kiinnostusta kestävämmän muovitulevaisuuden luomiseen. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa muoviteollisuuden mullistamiseksi on ollut todella vahvaa. 11 kumppanuushanketta ja yli 40 ekosysteemijäsentä ensimmäisen vuotensa aikana kerännyt SPIRIT-ohjelma on lähtenyt hienosti käyntiin”, kertoo ohjelmapäällikkö Jari Lehtinen Borealikselta.

SPIRITin innovatiiviset hankkeet haastavat perinteisiä käytäntöjä

SPIRIT-ohjelmassa on käynnistetty jo useita edistyksellisiä innovaatiohankkeita sen keskeisten T&K-teemojen alla. Hankkeet liittyvät niin uusiutuviin raaka-aineisiin, muovien kierrätykseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuin vihreän siirtymän mahdollistamiseen eri arvoketjuissa. Esimerkiksi VTT:n johtama Forest CUMP -tutkimushanke selvittää teollisuuden CO2-päästöjen talteenottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä muovituotteiden raaka-aineena. Hiilidioksidia voitaisiin käyttää ilmastoystävällisiin pitkäikäisiin muovituotteisiin, kuten muoviputkiin ja kaapeleihin, jotka sitovat hiilen jopa sadan vuoden ajaksi.Toinen merkittävä hanke liittyy Oy Plastex Ab:n johdolla toteutettavaan elintarvikelaatuisten muovituotteiden kierrätyksen kehittämiseen. Tällä hankkeella edistetään muovin kierrätystä ja uusiomateriaalien hyödyntämistä korkean lisäarvon sovelluksissa, erityisesti elintarvikehyväksyntää vaativissa tuotteissa. Cajo Technologiesin vetämässä Zero ink -hankkeessa puolestaan kehitetään koneellisesti luettavia lasermerkintöjä, jotka säilyvät ehjinä tuotteen koko elinkaaren ajan. Tämä mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden ja datan aktiivisen hyödyntämisen arvoketjun eri vaiheissa ilman liimattuja etikettejä, jotka voivat pahimmillaan estää kierrätystä.

Tulevaisuuden raaka-aineiden tutkiminen painopistealueena

Uusiutuvien raaka-aineiden tutkiminen halutaan nostaa entistä vahvemmaksi tutkimusalueeksi ohjelmassa. Biomassan mahdollisimman tehokas hyödyntäminen nykyisistä sivuvirroista ja jätteistä on erityinen kiinnostuksen kohde. Erityisesti halutaan selvittää biomassan ohjaamista kemianteollisuuden raaka-aineiksi sen sijaan, että se päätyisi polttoon. SPIRITin kumppanit tutkivat myös, kuinka parantaa keräys- ja lajittelumenetelmiä kierrätyksen tehostamiseksi. Muovit ovat yhteiskunnalle välttämättömiä materiaaleja esimerkiksi infrastruktuuri- ja energiasektorilla, mutta muovinvalmistuksen ja käytön on oltava kestävällä pohjalla. ”Meidän on löydettävä ratkaisut siihen, miten voimme hyödyntää muoveja kestävällä tavalla esimerkiksi uusiutuvien raaka-aineiden ja tehokkaan kierrätyksen avulla. SPIRIT-ohjelmassa teemme systemaattista työtä näiden isojen asioiden ratkaisemiseksi laajan kumppanijoukon kanssa. Uudet kumppanit konkreettisine hankeideoineen ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön”, toteaa Lehtinen. Innovaatiokonsulttiyritys Spinverse on mukana tukemassa Borealista SPIRIT-ohjelman toteuttamisessa ja sen ympärille muodostuvan kattavan ekosysteemin rakentamisessa.

SPIRIT-ohjelman ekosysteemin jäsenet kokoontuvat Porvoossa 14. kesäkuuta 2023 ensimmäiseen vuosiseminaariin, jossa keskustellaan menneen vuoden saavutuksista ja tulevista toimenpiteistä.

Lisätietoja: https://www.spiritprogramme.com/

Get In Touch

Heli Poikonen

Regional Communications Specialist

+358 50 3794 119

heli.poikonen@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local