Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Stabilt resultat under första kvartalet 2020 trots den hotande effekten av covid-19 och fallande oljepriser

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

  • Lägre vinst första kvartalet jämfört med 2019, delvis beroende på lägre bidrag från Borouge på grund av redan låg prisbild för polyolefiner i Asien
  • Efterfrågan på innovativa Borealis-polyolefiner är fortsatt stabil inom många produktsegment
  • Resiliensprogrammet startades för att bibehålla en stabil ekonomisk position trots de osäkra marknadsutsikterna globalt
  • Coronaviruset och de fallande oljepriserna kommer sannolikt att ha en större negativ effekt på det ekonomiska resultatet under kommande kvartal
NyckeltalK1 2020K1 2019Q4 2019Helår 2019
Försäljning, netto MEUR 1 963 2 143 2 091 8 103
Total försäljning* MEUR 2 309 2 543 2 551 9 768
Nettoresultat MEUR 151 200 94 872
Minskning/(ökning) av räntebärande skuldnetto MEUR (116) (429) 151 (241)
Skuldsättningsgrad % 26 % 28 % 24 %

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag
Borealis redovisar ett nettoresultat för första kvartalet 2020 på 151 miljoner euro, jämfört med 200 miljoner euro för samma kvartal 2019. Den minskade vinsten jämfört med första kvartalet 2019 beror på lägre marginaler för europeiska integrerade polyolefiner. Samtidigt förbättrades bidraget från Fertilizer-verksamheten jämfört med första kvartalet 2019, tack vare förbättrade försäljningsvolymer. Bidraget från Borouge under första kvartalet 2020 minskade jämfört med samma period 2019, då en redan låg prisbild för polyolefiner i Asien påverkades ytterligare av coronapandemin och fallande oljepriser. Nettoskulden steg med 116 miljoner euro första kvartalet 2020, vilket främst berodde på en slututbetalning av utdelning till Borealis aktieägare på 300 miljoner euro för 2019. Kassainflödet från rörelseresultatet och utdelningar från Borouge gjorde att Borealis finansiella ställning förblev stark, med en skuldsättningsgrad på 26% vid slutet av första kvartalet 2020.

Utvärdering och uppföljning
”Mot slutet av första kvartalet 2020 började den europeiska polyolefinindustrin att känna av effekterna av covid-19 och lägre oljepriser. Framförallt under andra kvartalet förväntar vi oss en tuff marknadsmiljö på grund av den fortsatt negativa effekten av både covid-19 och rekordlåga oljepriser”, säger Alfred Stern, Borealis CEO. ”Samtidigt är efterfrågan fortsatt stabil i många produktsegment. Den pågående krisen visar hur viktiga våra produkter är – inte bara för olika industrisektorer, utan även för människors hälsa och säkerhet. I nuläget är alla våra produktionsanläggningar och lager i drift för att garantera säker tillgång till dessa produkter.”
”Vi säkerställer vår starka ekonomiska position, trots det osäkra läget för den globala ekonomin på mellanlång sikt, genom ett resiliensprogram med fokus på sänkta kostnader och investeringar som bygger vidare på befintliga initiativ. Borealis har en bra position för att förbli en stark partner för våra kunder och alla intressenter under denna exceptionellt krävande tid.”

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

Downloads
photo: Borealis CEO Alfred Stern photo: © Borealis
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

News – 24/06/2020

Borealis nyhetsbrev Till dig, nr 1 2020

Read more

News – 22/06/2020

Borealis miljörapport 2019

Read more

News – 24/04/2020

Borealis DIGITAL Science Week 20-24 juli

Read more

Media Release – 27/02/2020

Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor

Read more

News – 22/01/2020

Sommarvikariat 2020: ansökningssidan är nu stängd!

Read more

Media Release – 08/11/2019

Försvagade marknadsförutsättningar globalt håller tillbaka Borealis resultat för tredje kvartalet, medan verksamheten i Europa fortsatt är robust

Read more

Media Release – 08/08/2019

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

Read more

News – 04/07/2019

Tillsynsbesök på Borealis krackernanläggning 25 juni

Read more

News – 29/05/2019

Tillsynsbesök enligt IED på Borealis polyetenanläggning 13 maj

Read more