Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

  • Borealis presenterar ett starkt helårsresultat med en nettovinst på 872 miljoner euro trots en försämrad polyolefinmarknad i Asien och pressade marginaler på integrerade polyolefiner i Europa
  • Nettovinst på 138 miljoner EUR under det fjärde kvartalet 2019 bidrar till ett stabilt totalresultat
  • Borealis implementerar en ny företagsstrategi under 2020

Nyckeltal

Q4 2019 Q4 2018

Helår

2019

Helår

2018
Försäljning, nettoMEUR1858209181038337
Total försäljning*MEUR2246255197689937
NettoresultatMEUR13894872906
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld nettoMEUR(212)151(241)(515)
Skuldsättningsgrad%24%20%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2019 på 138 miljoner euro, jämfört med 94 miljoner euro för samma kvartal 2018. Resultatet för 2018 påverkades av en engångskostnad på 92 miljoner euro, medan resultatet för fjärde kvartalet 2019 drevs av en försvagad polyolefinmarknad i Asien, vilket minskade bidraget från Borouge. Samtidigt lindrade det förbättrade resultatet för segmenten för gödningsmedel, melamin och kväveprodukter delvis den negativa effekten av försvagade marginaler för integrerade polyolefiner i Europa under det sista kvartalet 2019.

För helåret 2019 noterade företaget ett nettoresultat på 872 miljoner euro, jämfört med 906 miljoner euro 2018. Resultatet för 2019 påverkades negativt av lägre priser på polyolefiner i Asien, vilket påverkade bidraget från Borouge. Samtidigt begränsades den negativa effekten tack vare goda marginaler för integrerade polyolefiner i Europa samt förbättrade resultat inom segmentet för gödningsmedel, melamin och kväveprodukter.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 212 miljoner euro. För helåret 2019 ökade nettoskulden med 241 miljoner euro, främst som ett resultat av den höga investeringsnivån i anslutning till tillväxtprojekt och betalning av en utdelning på 525 miljoner euro för 2018 och en preliminär utdelning för 2019 på 300 miljoner euro till Borealis aktieägare. Kassainflödet från det stabila rörelseresultatet och utdelningar från Borouge gjorde att Borealis finansiella ställning förblev fortsatt stark, med en skuldsättningsgrad på 24% vid utgången av 2019.

Utvärdering och uppföljning

”Under 2019 levererade Borealis ett starkt finansresultat, enbart något under 2018, trots en försvagad marknad. På grund av den svagare globala ekonomin och ökad oro rörande aktuella geopolitiska osäkerheter, förväntar vi oss att marknadsvillkoren förblir tuffa under hela 2020. Trots det förväntar vi oss att året blir stabilt”, kommenterar Borealis CEO Alfred Stern.

”Under första kvartalet 2020 presenterade Borealis en ny företagsstrategi som bygger på Borealis kärnvärden och förmågor för att uppnå hållbar tillväxt i vårt fortsatta arbete. I grunden av den nya strategin finns övergången till en cirkulär ekonomi och skapandet av en ännu mer kundcentrerad organisation, som tillför värde på global skala. En lyckad implementering av strategin stärker Borealis ledande ställning inom branschen.”

SLUT

För mer information, kontakta:

Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

Downloads
Q4 FY 2019 Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor English, Swedish
photo: Borealis CEO Alfred Stern photo: © Borealis
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

News – 24/06/2020

Borealis nyhetsbrev Till dig, nr 1 2020

Read more

News – 22/06/2020

Borealis miljörapport 2019

Read more

Media Release – 06/05/2020

Stabilt resultat under första kvartalet 2020 trots den hotande effekten av covid-19 och fallande oljepriser

Read more

News – 24/04/2020

Borealis DIGITAL Science Week 20-24 juli

Read more

News – 22/01/2020

Sommarvikariat 2020: ansökningssidan är nu stängd!

Read more

Media Release – 08/11/2019

Försvagade marknadsförutsättningar globalt håller tillbaka Borealis resultat för tredje kvartalet, medan verksamheten i Europa fortsatt är robust

Read more

Media Release – 08/08/2019

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

Read more

News – 04/07/2019

Tillsynsbesök på Borealis krackernanläggning 25 juni

Read more

News – 29/05/2019

Tillsynsbesök enligt IED på Borealis polyetenanläggning 13 maj

Read more