Back to News

Borealis uppvisar ett starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 906 miljoner euro för 2018

Alfred Stern, Borealis CEO

© Borealis

  • Borealis uppvisar ett starkt finansiellt helårsresultat, med en nettovinst på 906 miljoner euro för 2018 
  • Stabila marginaler för integrerade polyolefiner och fortsatt starkt vinstbidrag från Borouge är de största pådrivande faktorerna bakom resultatet 
  • Borealis stärker sitt kundengagemang och fortsätter på vägen mot hållbar global tillväxt

Nyckeltal 

K4 2018 K4 2018

Helår

2018

Helår

2018
Försäljning, nettoMEUR2 0911 8528 3377 564
Total försäljning *MEUR2 551 2 175 9 9379 069
NettoresultatMEUR942479061 095
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto 
MEUR151335(515)(140)
Skuldsättningsgrad%20%12%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, tillkännager ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2018 på 94 miljoner euro, jämfört med 247 miljoner euro för samma kvartal 2017. Resultatet för fjärde kvartalet avspeglar försvagade ekonomiska och branschförutsättningar för den integrerade PO-verksamheten och inbegriper en engångskostnad på 92 miljoner euro för gödningsmedelsverksamheten. För helåret 2018 noterade företaget ett nettoresultat på 906 miljoner euro, jämfört med 1 095 miljoner 2017. Bakom resultatet för 2018 låg svagare marginaler för integrerade polyolefiner och ett starkare vinstbidrag från Borouge jämfört med 2017. Till följd av en fortsatt svag gödningsmedelsverksamhet var bidraget från Base Chemicals lägre än för 2017.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 151 miljoner euro. För helåret 2018 ökade nettoskulden med 515 miljoner euro, främst som ett resultat av den höga investeringsnivån i anslutning till tillväxtprojekt och underhållsstopp (s.k. turnaround), jämte betalning av en utdelning på 700 miljoner euro för 2017 och en preliminär utdelning för 2018 på 300 miljoner euro till Borealis aktieägare. Efter att i november ha fått kreditbetyget BBB+ med stabil prognos från S&P Global Ratings, emitterade Borealis för första gången en klassificerad företagsobligation med en volym på 300 miljoner euro och sju års löptid. Kassainflödet från det stabila rörelseresultatet och utdelningar från Borouge gjorde att Borealis finansiella ställning förblev fortsatt stark, med en skuldsättningsgrad på 20% vid utgången av 2018.

Säkerhet 

Borealis redovisar för 2018 ett säkerhetsresultat mätt i antal TRI (Total Recordable Injuries) på 1,3 per miljoner arbetstimmar, jämfört med en TRI-frekvens på 1,1 för 2017. En TRI-frekvens på under 2 är världsledande i branschen. Under 2018 vidtogs åtgärder för att förbättra processsäkerheten och uppnå en arbetsmiljö utan olyckor för både anställda och entreprenörer, vilket gav omedelbara resultat under andra hälften av 2018, då TRI-frekvensen åter började förbättras. För Borealis har säkerheten alltid högsta prioritet. Ledningsteamet kommer fortsatt att tillsammans med personal och entreprenörer ta initiativ för att uppnå målet noll personskador.

Borouge

Borouge inledde uppförandet av sin femte polypropenenhet på Borouge 3-anläggningen i Ruwais, som kommer att utöka Borouges polypropenkapacitet med mer än 25% till 2,24 miljoner ton per år (ton/år) och öppna för nya möjligheter att stimulera den lokala ekonomin. PP5-enheten bidrar till att utöka Borouges samlade produktionskapacitet för polymerer med närmare 11%, till 5 miljoner ton per år och utgör ett viktigt steg i riktning mot att svara mot kunders växande krav runt om i världen, särskilt på området hushållsförpackningar, inbegripet livsmedelsförpackningar och filmer som är lätta, styva och genomskinliga och som kan användas, återanvändas och återvinnas. Borouges PP5-enhet möjliggörs av Borealis egenutvecklade Borstar®-teknologi och blir den tionde Borstar-enheten i Ruwais.

Borealis stärker sitt kundengagemang och fortsätter på vägen mot hållbar global tillväxt

Under 2018 stärkte Borealis sitt åtagande för att stödja sina europeiska kunders tillväxt, genom att fatta ett slutligt investeringsbeslut om en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala efter att FEED-förstudien slutförts i juni 2018. Anläggningen är planerad att starta under första halvåret 2022 och kommer att ha en beräknad produktionskapacitet på 750 000 ton per år, vilket gör den till en av världens största och mest effektiva anläggningar. Tack vare sitt goda logistiska läge, sin erfarenhet av produktion och hantering av propen samt synergieffekterna med den befintliga PDH-enheten, har Borealis anläggning i Kallo har valts ut för projektet.

Borealis fattade det slutliga investeringsbeslutet om att bygga ut kapaciteten vid sin PP-anläggning i Kallo i Belgien med 80 kt. Den utökade kapaciteten förväntas vara i produktion i mitten av 2020. Borealis har även godkänt att FEED-fasen (Front End Engineering and Design) inleds för att bygga ut PP-anläggningen i Beringen i Belgien. Det slutliga investeringsbeslutet för denna utbyggnad på 250-300 kt beräknas fattas i slutet av 2019.

Borealis, Total och NOVA Chemicals tillkännagav att man bildar ett joint venture inom petrokemi på USA:s kust mot mexikanska bukten. Företaget, kallat Bayport Polymers LLC (Baystar™), ägs till 50% av Total och till 50% av Novealis Holdings LLC, ett joint venture mellan Borealis och NOVA Chemicals. Baystar™ joint venture omfattar en etanångkracker på 1 Mt/år under uppförande i Port Arthur i Texas, liksom Totals befintliga polyetenanläggning på 400 kt/år i Bayport i Texas. I september 2018 tillkännagav joint venture även att slutligt investeringsbeslut fattas om att bygga en Borstar polyetenanläggning på 625 kt/år på sin produktionsanläggning i Bayport i Texas. Den nya anläggningen, som är planerad att starta produktion under 2021, kommer att mer än fördubbla anläggningens polyetenkapacitet, till 1,1 Mt/år och kommer att betjäna kundbasen på nordamerikanska marknader med Borstar-polyeten. 

Borealis stärkte sitt åtagande för plaståtervinning och kretsloppsekonomi, genom att förvärva hela det österrikiska plaståtervinningsföretaget Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH (Ecoplast). Ecoplast är baserat i Wildon i Österrike och bearbetar varje år omkring 35 000 ton plastavfall efter konsumentledet från hushåll och industriförbrukare, för att omvandla det till LDPE- och HDPE-återvinningsprodukter av hög kvalitet, främst – men inte uteslutande – för plastfilmmarknaden. Borealis lanserade också sin nya kommunikationsplattform – EverMinds™ – som är ett särskilt övergripande varumärke som skapats för att göra plasters kretslopp mer synligt och främja ett synsätt mer inriktat på kretslopp inom polyolefinbranschen. EverMinds-plattformen ger Borealis möjlighet att tillsammans med sina partner i värdekedjan och kunder vidta konkreta åtgärder för att i större skala genomföra kretsloppsekonomins principer i branschen. Den underlättar ett mer ingående samarbete mellan Borealis och dess partner för att utveckla innovativa och hållbara polyolefinlösningar som baseras på kretsloppsprinciperna att minska, återanvända, återvinna och utforma för kretsloppsbruk. EverMinds sträcker sig även till att omfatta banbrytande företagsprogram, som Project STOP och till engagemang i branschinitiativ som Polyolefins Circular Economy Platform (PCEP) och Project CEFLEX.

Framtidsutsikter

2018 var ännu ett år med ett starkt finansiellt resultat för Borealis. Med nedgången för den globala ekonomin och växande geopolitisk risk, räknar vi med att marknadsförutsättningarna blir mindre gynnsamma under 2019. Men med vår fokusering på kunder, värdeskapande genom innovation och kretsloppstänkande, står Borealis väl positionerat inför framtiden. Förbättringar av operativ tillförlitlighet och integreringen av ett synsätt inställt på kommersiellt och operativt ledarskap kommer att ytterligare optimera våra resultat. Dessutom är vi övertygade om att det särskilda ledningsteamet för Fertilizer & Melamine-verksamheten snabbt ska uppnå betydande finansiella resultatförbättringar. Det får till resultat att vi förväntar oss att 2019 blir ännu ett bra år, säger Alfred Stern, Borealis Chief Executive. – Under 2019 kommer vi fortsatt att öka det mervärde vi tillför våra kunder, genom att nå framsteg med våra pågående tillväxtprojekt, sträva efter ledarskap inom våra kärnverksamheter och – sist, men inte minst – ta ytterligare steg inom kretsloppsekonomin.

SLUT

För mer information, kontakta:

Virginia Mesicek
External Communications Manager
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Alfred Stern, Borealis CEO

© Borealis

Downloads
Borealis uppvisar ett starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 906 miljoner euro för 2018 English, Swedish
Alfred Stern, Borealis CEO © Borealis
Alfred Stern, Borealis CEO © Borealis
Mark Tonkens, Borealis CFO © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more