Back to News

Placeringen av ny anläggning för kemisk återvinning

Inbjudan till att skriftligen inkomma med frågor och synpunkter rörande ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Borealis AB:s krackeranläggning i Stenungsund

Borealis AB avser under hösten 2022 lämna in en ansökan om ändringstillstånd avseende verksamheten vid bolagets krackeranläggning i Stenungsund till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ansökan planeras omfatta tillstånd till uppförande av en anläggning för kemisk återvinning av plastavfall samt möjlighet till användning av pyrolysolja som råvara i krackeranläggningen. Efter föregående samråd avser Borealis nu att välja en annan placering av den nya anläggningen och inbjuder därför särskilt berörda och den allmänhet som berörs att inkomma skriftligen med frågor eller synpunkter på vald placering senast den 16 september 2022.

I den planerade anläggningen för kemisk återvinning sker omvandling av plastavfall, som inte kan återvinnas mekaniskt, till pyrolysolja samt även rening av importerad externt producerad pyrolysolja. Anläggningen avses kunna producera 100 000 ton pyrolysolja per år som avses nyttjas som råvara i krackeranläggningen. Ansökan innebär inte någon utökning av den tillståndsgivna råvaruförbrukningen om 1,7 miljoner ton per år.

Borealis AB har upprättat ett samrådsunderlag som syftar till att ge en överskådlig bild av planerade förändringar, inklusive verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter ändringarna kan antas medföra, hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas, samt preliminärt innehåll och övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Samrådshandlingen kan läsas här.

Vid ytterligare frågor, kontakta Marie-Louise Johansson, Miljöexpert Borealis i Stenungsund via telefon: 0303-86 000 eller vi e-post: marielouise.johansson@borealisgroup.com