Back to News

Vi har en möjlighet, i vår generation, att stötta initiativet för att hantera problemet med plastföroreningar

Som medlem i Business Coalition for a Global Plastics Treaty stöttar Borealis utvecklingen av FN:s fördrag om Plastföroreningar
Key Visual: Business Coalition for a Global Plastics Treaty

© Business Coalition for a Global Plastics Treaty

Utvecklingen av ett rättsligt bindande FN-fördrag att ta itu med plastföroreningskrisen på ett globalt samordnat sätt, är en möjlighet vi får en gång. Den resolution som antogs vid FN:s miljöförsamling i mars 2022 markerade början på den mellanstatliga förhandlingsprocessen för ett globalt plastfördrag. Det är en tydlig uppmaning till en systemförändring för att uppnå en cirkulär ekonomi kring plast, så att plasten stannar kvar i ekonomin, och inte hamnar som skräp i naturen.

Drygt 100 ledande företag som Borealis, finansiella institutioner och icke-statliga organisationer, står bakom Business Coalition for a Global Plastics Treatys policyrekommendationer. Vår gemensamma vision ser fördraget som den viktigaste politiska mekanismen för att påskynda utvecklingen inom tre kritiska områden: Minskning av plastproduktion (prioriteringen är att eliminera problematisk plastanvändning, som med stor sannolikhet kommer att läcka ut i miljön, samt minska vår efterfrågan på kortlivade produkter som inte kan återvinnas), Användning av ett cirkulärt system för plast samt bättre återvinning av all nödvändig plast och Förebyggande och sanering av mikro- och makroplastiskt läckage i miljön.


Borealis stöttar möjligheten att ta itu med plastföroreningar

På Borealis har vi varit djupt engagerade i detta uppdrag från dag ett: under 2018, som en del av The Global Commitment under ledning av Ellen MacArthur Foundation (EMF) i samarbete med FN:s miljöprogram. Under 2021 åtog vi oss att sälja 350 kiloton återvunnen plast från konsumentledet per år, fram till 2025, och vi skrev på ett tidigt stadium under Ellen MacArthur Foundations och WWF:s uppmaning till ett FN-fördrag för att ta itu med plastföroreningar.

Vi är stolta medlemmar i Business Coalition for a Global Plastics Treaty, sammankallad av EMF och WWF. Vår gemensamma vision ser fördraget som den viktigaste politiska mekanismen för att påskynda framstegen mot en cirkulär ekonomi och att stoppa plastföroreningar.

På Borealis är vi fast beslutna att stödja och förstärka koalitionens ansträngningar inom vart och ett av dessa områden, samt att göra allt vi kan för att själva driva på utvecklingen.


Borealis fortsätter att leda arbetet för transformationen till en cirkulär ekonomi

Vår modell, Circular cascade, visar hur vi kombinerar helhetssynen på plastens livscykel med banbrytande ny teknik, för att främja cirkulariteten för plast och kontinuerligt minska andelen plast som tillverkas av fossila råvaror.

Med våra produktlinjer Borcycle™, Borvida™, Bornewables™ och Stelora™ erbjuder vi ett komplett sortiment av cirkulära produkter från biomassa, samt mekaniskt- och kemiskt återvunnen råvara. Samtidigt fortsätter vi att investera i återvinningsteknologi och i vår egen innovationsverksamhet, vilket är grunden för att vi ska kunna leda utvecklingen framåt, till en cirkulär ekonomi.

Våra mål


Vår hållbarhetsambition framåt är att skapa en värld utan resursslöseri, utan utsläpp till miljön och utan skada för samhället, samtidigt som vi skapar framgång för Borealis och våra intressenter. Vi har satt upp ambitiösa långsiktiga mål för att förbättra plastens cirkularitet, skydda klimatet och värna om hälsa och säkerhet i samhället.

Mål för en cirkulär ekonomi
Under 2019 bearbetade Borealis cirka 64 kiloton cirkulära produkter i Europa. Till 2025 har Borealis som målsättning en kapacitetsökning av cirkulära produktlösningar till 600 kiloton. Dessa inkluderar återvunna och förnybara polymerer och kemikalier, samt förnybara kolväten. Till 2030 kommer kapaciteten för cirkulära produkter och lösningar att nå 1,8 miljoner ton globalt, vilket gör dagens plastavfall till en värdefull resurs att återanvända. Skiftet från en linjär till en cirkulär ekonomi kommer också att avsevärt minska koncernens Scope 3-utsläpp av växthusgaser.

Mål för utsläpp av växthusgaser
Borealis har som mål att minska sina Scope 1- och Scope 2-utsläpp från 5,1 miljoner ton (basår 2019) till mindre än 2 miljoner ton till 2030. I portföljen för utsläppsminskning ingår ökad användning av el från förnybara källor under hela årtiondet, samt projekt för avskiljning av koldioxid, som kommer att tas i bruk under andra halvan av detta decennium. Målet innefattar även den kommunicerade avyttringen av Borealis kväveverksamhet, som inkluderar gödningsmedel, tekniska kväveprodukter och melamin.

Energiförbrukningsmål
Under 2022 producerades cirka 28 % av den el som Borealis använde i sin egen verksamhet av förnybara energikällor som vind- och solkraft. Till 2025 kommer andelen förnybara energikällor i elförsörjningen att öka till 40 %. Till 2030 kommer 100 % av den el som används i Borealis polyolefin- och kolväteverksamhet att vara förnybar. Koncernens mål är också att helt stoppa kontinuerligt fackling och fortsätter att sträva mot att noll utsläpp av plastpellets från sin verksamhet.

För mer information:

Business Coalition for Global Plastics Treaty

Borealis ståndpunkter och ställningstagande
Key Visual: Business Coalition for a Global Plastics Treaty

© Business Coalition for a Global Plastics Treaty

Downloads
Key Visual: Business Coalition for a Global Plastics Treaty © Business Coalition for a Global Plastics Treaty
The circular cascade is our integrated circular way © Borealis
Media Contact
Group Media Desk
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com